Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geochemia środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-104-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego IS2A_W03 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych z procesami geologicznymi IS2A_W03 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę na temat obiegu pierwiastków w głównych sferach Ziemi i cykli geochemicznych podstawowych pierwiastków IS2A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru metod ich analizy IS2A_W03, IS2A_W06 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne IS2A_U09, IS2A_U08 Sprawozdanie
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska oraz wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji uzyskanych informacji IS2A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi dokonywać syntez uzyskanych informacji z literatury i badań geochemicznych oraz potrafi wyciągać właściwe wnioski IS2A_U01, IS2A_U04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykonać ćwiczenie laboratoryjne i opracować sprawozdanie IS2A_K04, IS2A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych z procesami geologicznymi + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat obiegu pierwiastków w głównych sferach Ziemi i cykli geochemicznych podstawowych pierwiastków + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru metod ich analizy + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska oraz wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji uzyskanych informacji + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonywać syntez uzyskanych informacji z literatury i badań geochemicznych oraz potrafi wyciągać właściwe wnioski - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykonać ćwiczenie laboratoryjne i opracować sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Charakterystyka i zakres badań geochemii środowiska. Charakterystyka geochemiczna podstawowych sfer Ziemi. Wielkoskalowe procesy tektoniczne a obiegu pierwiastków. Klasyfikacje pierwiastków. Środowiska i procesy geochemiczne w litosferze. Obieg pierwiastków w biosferze. Globalne cykle geochemiczne. Charakterystyka geochemiczna i wybranych pierwiastków. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego związkami organicznymi. Zarys metodyki badań próbek środowiskowych. Interpretacja wyników badań środowiska naturalnego. Rola geochemii środowiska w ochronie geosfery.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Metodyka opróbowania i przygotowanie próbek do badań analitycznych – suszenie, rozdrabnianie, uśrednianie, homogenizacja, pomniejszanie, pobranie średniej próbki analitycznej. Oznaczanie ChZT, suchej pozostałości, twardości ogólnej i wapniowej, zawartości chlorków, siarczanów, krzemionki i żelaza wody i ścieków. Metodyka przygotowania próbki i oznaczanie całkowitej zawartości metali ciężkich w skażonej glebie. Metodyka przygotowania wyciągu wodnego z próbek stałych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z egzaminu + 0,4 * ocena z ćwiczeń (sprawozdania i kolokwium)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arthur H. Brownlow (1996) Geochemistry . Upper Saddle River : Prentice Hall.
Douglas, G. (1988) Eh-pH diagrams for geochemistry, v3, Berlin, Springer 1988.
Ehrlich, H., L., Newman, D., K. (2009) Geomicrobiology, 5th ed, Boca Raton, Florida CRC Press, 628pp.
Fyfe, W. S., Price N. J Thompson., A. B (1978) Fluids in the earth’s crust: their significance in metamorphic, tectonic and chemical transport processes. Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Co..
Gunter Faure (1998) Principles and applications of geochemistry : comprehensive textbook for geology students . 2nd ed., 600pp, Upper Saddle River : Prentice Hall.
Hubert Lloyd Barnes (1997) Geochemistry of hydrothermal ore deposits. New York: John Wiley & Sons.
Kabata-Pendfias, A., Pendias, H. (1993) Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN W-wa 1993.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak