Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planowanie przestrzenne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-106-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. IS2A_W06 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. IS2A_W05, IS2A_U22 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. IS2A_W06 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01 Projekt,
Udział w dyskusji
M_U002 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. IS2A_W10 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania i dokonać waloryzcję przyrodniczą wybranego obszaru. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. IS2A_U01, IS2A_W09 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. Potrafi określić oraz ocenić wpływ planowania przestrzennego na środowisko. IS2A_K02 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. IS2A_K03 Projekt
M_K003 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. IS2A_K01 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K004 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. IS2A_K07 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. + - - + - - + - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. + - - + - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. - - - + - - + - - - -
M_U002 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. + - - + - - + - - - -
M_U003 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania i dokonać waloryzcję przyrodniczą wybranego obszaru. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. + - - + - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. Potrafi określić oraz ocenić wpływ planowania przestrzennego na środowisko. - - - + - - + - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. - - - + - - + - - - -
M_K003 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. + - - - - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.
Zarządzanie przestrzenią. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna. Analizy możliwości rozwoju.
Waloryzacja potencjału środowiska. Krajobraz i jego przekształcenia. Ekologia krajobrazu.
Lokalizacja działalności gospodarczej (czynniki oraz bariery rozwoju).
Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne. Cel oraz zakres sporządzania dokumentacji planistycznych.
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym. Systemy informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym. Ludność, zjawiska i prognozy demograficzne. Kataster.

Ćwiczenia projektowe:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących zagadnień:

Bazy danych dotyczące informacji środowiskowej, w tym geologicznej, w planowaniu przestrzennym.
Uwarunkowania geologiczne gospodarki przestrzennej. Warunki podłoża budowlanego. Ocena przydatności utworów litogenetycznych. Ocena uwarunkowań hydrogeologicznych oraz nachyleń stoków.
Ochrona złóż kopalin w planowaniu przestrzennym, waloryzacja sozologiczna oraz planistyczna złóż wybranego obszaru.
Analizy przestrzenne. Delimitacja obszarów podwyższonego ryzyka środowiskowego.
Przykładowe studia zagospodarowania przestrzennego (studium, miejscowy plan)– zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza układu studiów, analiza środowiska przyrodniczego
Instrumenty wzmacniające proces zarządzania przestrzenią. Analiza opracowań ekofizjograficznych oraz strategicznych ocen oddziaływania.

Zajęcia praktyczne:

Wizytacja instytucji zajmującej się sporządzaniem dokumentacji planowania przestrzennego.
Zagospodarowanie obszaru Mateczny-Bonarka: walory naturalne, strefa ochronna ujęcia wody mineralnej, rezerwat przyrody nieożywionej, infrastruktura komunikacyjna, osiedla, przemysł i obszary zdegradowane, alternatywy wykorzystania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Udział w zajęciach terenowych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektów 50% + praca pisemna 50%
ZP: Ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aktywny udział na wykładach oraz ćwiczeniach. Oddanie zadanych projektów w terminie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000, PIG Warszawa, 2007.
Nieć M., Bąk-Radwańska B.: Opracowanie kryteriów łącznej waloryzacji i hierarchizacji złóż dla celów ich ochrony, Kraków, 2011.
Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.
Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, WUG, 2010.
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak