Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analityczne metody geochemii środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-108-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska IS2A_W03 Egzamin
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z analityką środowiska IS2A_W06 Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu analityki środowiska IS2A_W09 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy IS2A_U13 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne IS2A_U09, IS2A_U08 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień fizycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu statystyki do analizy danych doświadczalnych IS2A_U01, IS2A_U20 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U005 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i umie trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z analityką środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu analityki środowiska + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - + - - - - - - - -
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień fizycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu statystyki do analizy danych doświadczalnych - - + - - - - - - - -
M_U005 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i umie trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Geochemia pierwiastków lekkich. Geochemia organiczna. Geneza surowców energetycznych. Ekologiczne skutki wykorzystania surowców energetycznych. Obieg węgla w przyrodzie. Obieg siarki w przyrodzie. Znaczenie biosfery w obiegu pierwiastków. Procesy wietrzenia skał. Metody analityczne badania środowiska. Metody geochemiczne stosowane w badaniach środowiskowych. Fizyka środowiska. Teledetekcja. Wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe. Biomonitoring środowiska przyrodniczego. Zmiany globalne środowiska naturalnego.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczenie właściwości fizykochemicznych płynów złożowych (gęstości i lepkości cieczy). Analiza techniczna wody. Oznaczanie pH, Eh i przewodności wód oraz ścieków przemysłowych. Oznaczenia chromatograficzne. Analiza zawartości i składu węglowodorów parafinowych. Analiza węglowodorów aromatycznych. Oznaczenie zawartości siarkowodoru w gazie. Analiza elementarna materii organicznej w glebach, torfach i osadach jeziornych. Laboratoryjna symulacja procesów wietrzenia skał. Oznaczanie zawartości BTX w wodach powierzchniowych i podziemnych. Ocena skażenia substancjami ropopochodnymi gleby. Oznaczenie zawartości pestycydów metodą sprzężonej chromatografii gazowej. Oznaczenie zawartości WWA w glebie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 * ocena z egzaminu + 0,6 * ocena z ćwiczeń (sprawozdania i kolokwium)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość chemii, fizyki, matematyki i statystyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Klepaczko-Filipiak, J. Łoin (1994) Pracownia chemiczna – Analiza techniczna WSiP,
T.L. Wierzbicki (1997) Analiza wody i ścieków skrypt Politechnika Białostocka,
J. Minczewski, Z. Marczenko (2001) Chemia analityczna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,
P. Mastalerz (2000) Chemia organiczna Wyd. Chemiczne Wrocław,
K.E. Peters, C.C. Walters, J.M. Moldowan (2005) The Biomarker Guide, Cambridge
S.D. Killops, V.J. Killops, (2005) An Introduction to Organic Geochemistry, Wiley-Blackwell
z. Witkiewicz, J. Hetper (2001) Chromatografia gazowa, Wydaw. Naukowo-Techniczne W-wa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak