Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z kartowania geochemicznego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-109-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy IS2A_W03, IS2A_W06 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy IS2A_U13 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne IS2A_U22, IS2A_U09, IS2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U004 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U005 Student potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety wykonywanego zadania IS2A_K04, IS2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - - - - - - + - - -
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji - - - - - - - + - - -
M_U004 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - - - - - - + - - -
M_U005 Student potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - - - - - - + - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety wykonywanego zadania - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Regulamin i przepisy BHP podczas wykonywania prac terenowych. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Praktyczne wykonanie opróbowania skażonych gleb, wody i powietrza na terenie gminy Kraków. Analiza poszczególnych analitów wykonana we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie. Ocena jakości wyników. Wykonanie mapy rozkładu wybranych zanieczyszczeń w wybranych geokomponentach anlizowanego terenu. Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 60 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * sprawozdanie (mapy) + 0,4 * zaangażowanie w prace terenowe i analityczne

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość chemii, fizyki, matematyki i informatyki w obsłudze programów do konstrukcji map.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arthur H. Brownlow (1996) Geochemistry. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Douglas, G. (1988) Eh-pH diagrams for geochemistry, v3, Berlin, Springer 1988.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak