Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie proekologiczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-110-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zanieczyszczenia powstające podczas procesów spalania IS2A_W03 Kolokwium
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery oraz przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu IS2A_W04 Kolokwium
M_W003 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów odlotowych oraz sekwestracji dwutlenku węgla IS2A_W09, IS2A_W08 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Na podstawie wiedzy o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu ochrony środowiska potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji IS2A_U15, IS2A_U12 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować instalację oczyszczania gazów odlotowych ze składników niepożądanych IS2A_U16, IS2A_U18 Projekt
M_U003 Potrafi obliczyć zapotrzebowanie energii i reagentów w procesie oczyszczania powietrza/gazu oraz przygotować dokumentację procesu IS2A_U21, IS2A_U03, IS2A_U20 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie i podejmować decyzje IS2A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zanieczyszczenia powstające podczas procesów spalania + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery oraz przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów odlotowych oraz sekwestracji dwutlenku węgla + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Na podstawie wiedzy o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu ochrony środowiska potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować instalację oczyszczania gazów odlotowych ze składników niepożądanych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi obliczyć zapotrzebowanie energii i reagentów w procesie oczyszczania powietrza/gazu oraz przygotować dokumentację procesu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie i podejmować decyzje - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Procesy spalania paliw ciekłych, stałych i gazowych. Palniki niskoemisyjne. Odpylacze i elektrofiltry. Technologie oczyszczania gazów odlotowych ze związków azotu i siarki. Technologie zagospodarowania popiołów i żużli. Procesy oczyszczania i wzbogacania paliw. Wykorzystanie silników hybrydowych. Środowiskowa optymalizacja procesów technologicznych. Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń. Technologie „zero emisji”. Technologie bezfreonowe.

Ćwiczenia projektowe:

W oparciu o parametry spalanego paliwa dobór metody i zaprojektowanie instalacji oczyszczania gazów spalinowych ze związków szkodliwych wraz z obliczeniem zapotrzebowania energii i reagentów oraz odczynników niezbędnych do ich regeneracji w oparciu o bilans masowy procesu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,45*ocena z kolokwium+ 0,55* ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kordylewski W.: Spalanie i paliwa. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2008.
Stańczyk K.: Czyste technologie użytkowania węgla. GIG, 2008.
Molenda J., Steczko K: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu, Wyd. Nauk-Techn., 2000.
Molenda J., Technologia chemiczna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak