Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Preparatyka i analiza geochemiczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-111-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie poboru próbek analitycznych dla rozwiązania aktualnych problemów środowiskowych IS2A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna budowę podstawowych i specjalistycznych urządzeń i przyrządów laboratoryjnych IS2A_W08 Kolokwium
M_W003 Zna najnowocześniejsze metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska IS2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska oraz wykonuje oznaczenia laboratoryjne określonych parametrów próbek środowiskowych IS2A_U09, IS2A_U08 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniczne IS2A_U10 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie przygotowania próbek środowiskowych do badań analitycznych oraz wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania IS2A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS2A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie poboru próbek analitycznych dla rozwiązania aktualnych problemów środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna budowę podstawowych i specjalistycznych urządzeń i przyrządów laboratoryjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najnowocześniejsze metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska oraz wykonuje oznaczenia laboratoryjne określonych parametrów próbek środowiskowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniczne - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie przygotowania próbek środowiskowych do badań analitycznych oraz wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Szczegółowe operacje przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Techniki poboru specyficznych próbek środowiskowych: ścieki, odpady stałe, zanieczyszczenia gazowe i zawieszone w gazie. Techniki wydzielania i zatężania analitów z próbek stałych, ciekłych i gazowych. Dobór aparatury i materiałów eksploatacyjnych do poboru i przygotowania do analiz próbek środowiskowych. Przygotowanie próbek kopalin użytecznych do badań. Standardy i materiały referencyjne w analityce zanieczyszczeń środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Samodzielny pobór próbek stałych, ciekłych i gazowych do analiz. Samodzielne przygotowanie próbek do analiz poprzez usunięcie zanieczyszczeń metodami filtracyjnymi, ekstrakcyjnymi i rozkładowymi. Separacja materii organicznej z matrycy skalnej. Analiza techniczna węgla. Kalibracja aparatury pomiarowej materiałami referencyjnymi na przykładzie gęstościomierza oscylacyjnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium z wiedzy zdobytej na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.
Ocena końcowa średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia ćwiczeń i kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii analitycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Siepak J. (red.): Metody pobierania i przygotowania próbek wód, ścieków i osadów do analiz fizykochemicznych. Zakład Graficzny UAM, Poznań, 1997.
Wyciślik A., Miroń M.: Nowoczesne metody w analityce odpadów przemysłowych. IGO, Katowice 1995
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L.: Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ilość praktycznych ECTS = 1