Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wskaźniki środowiskowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-202-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska i głównych wskaźników środowiskowych IS2A_W03 Kolokwium
M_W002 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zanieczyszczeń środowiska oraz dopuszczalnych norm IS2A_W03, IS2A_W05 Kolokwium
M_W003 Zna obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony środowiska oraz norm i wskaźników środowiskowych IS2A_W10 Kolokwium
M_W004 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną ze wskaźnikami środowiskowymi, rozwojem zrównoważonym oraz analityką środowiska IS2A_W06 Kolokwium
M_W005 Ma szczególną wiedzę na temat charakterystyki oraz klasyfikacji wskaźników środowiskowych według kategorii, celów oraz struktury przyczyniono-skutkowej. Oraz odnośnie znaczenia wskaźników środowiskowych w decyzjach środowiskowych. IS2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dla wybranej jednostki administracyjnej wykonać analizę wskaźnikową i na jej podstawie dokonać oceny zmian w środowisku. IS2A_U10 Projekt,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi dla określonego zadania odpowiednio dobrać indykatory stanu środowiska dla wybranego obszaru badań IS2A_U02, IS2A_U09 Projekt,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi sporządzić bazę wskaźników środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego oraz dokonać oceny efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstwa według normy ISO 14 031. IS2A_U09 Projekt,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01, IS2A_U08 Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. IS2A_K02 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS2A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska i głównych wskaźników środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zanieczyszczeń środowiska oraz dopuszczalnych norm + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony środowiska oraz norm i wskaźników środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną ze wskaźnikami środowiskowymi, rozwojem zrównoważonym oraz analityką środowiska + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma szczególną wiedzę na temat charakterystyki oraz klasyfikacji wskaźników środowiskowych według kategorii, celów oraz struktury przyczyniono-skutkowej. Oraz odnośnie znaczenia wskaźników środowiskowych w decyzjach środowiskowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dla wybranej jednostki administracyjnej wykonać analizę wskaźnikową i na jej podstawie dokonać oceny zmian w środowisku. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dla określonego zadania odpowiednio dobrać indykatory stanu środowiska dla wybranego obszaru badań - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi sporządzić bazę wskaźników środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego oraz dokonać oceny efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstwa według normy ISO 14 031. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definicja pojęć: ekologia, biotop, biom, biocenoza, krajobraz, biosfera, populacja, gatunek (1). Czynniki biotyczne i abiotyczne środowiska (1). Energia, środowisko i zrównoważony rozwój (1). Wskaźniki społeczne i ekonomiczne zrównoważonego rozwoju (1). Kryteria środowiskowe ekorozwoju (1). Wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju zastosowane do oceny strategii województw (1). Ochrona prawna środowiska i jego elementów (1). Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska (1). Rola prawa międzynarodowego w ochronie środowiska (1). Główne zasady prawne korzystania ze środowiska (1). Organy ochrony środowiska (1). Wskaźniki naturalnego i sztucznego zanieczyszczenia powietrza (1). Normy dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wód (1). Pojęcie oraz funkcje gleby (1). Ocena wskaźników stopnia zanieczyszczenia gleby pod względem sanitarnym (1).

Ćwiczenia projektowe:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących odnośnie zagadnień:
Źródła informacji środowiskowej w kraju oraz międzynarodowe bazy wskaźników środowiskowych. Dobór indykatorów stanu środowiska dla określonego zadania. Analiza wskaźnikowa dla wybranej jednostki administracyjnej oraz ocena zmian w środowisku wybranej gminy. Baza wskaźników środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego oraz ocena efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstwa według normy ISO 14 031.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie z ćwiczeń: ocena z projektów 50% + praca pisemna 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Boć J., Nowacki K., Samborksa-Boć E. „Ochrona środowiska”
Małachowski K. „Gospodarka a środowisko i ekologia”
Kozłowski S. „Przyszłość ekorozwoju
Borys T. (red.) 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok
Normy serii ISO 14000.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl, www.stat.gov.pl, www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Bazy danych geośrodowiskowych.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak