Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polityka energetyczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-203-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie energetyki IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę i umiejętności zrozumienia problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu zagospodarowania surowców energetycznych (węgli kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego) IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę na temat zagospodarowania złóż surowców niekonwencjonalnych (gazu łupkowego, ropy łupkowej i metanu pokładów węgla) IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W005 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań eksploatacji i dystrybucji surowców energetycznych IS2A_W10 Kolokwium
M_W006 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IS2A_U01, IS2A_U03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie energetyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę i umiejętności zrozumienia problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu zagospodarowania surowców energetycznych (węgli kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego) + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat zagospodarowania złóż surowców niekonwencjonalnych (gazu łupkowego, ropy łupkowej i metanu pokładów węgla) + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań eksploatacji i dystrybucji surowców energetycznych + - - - - - - - - - -
M_W006 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rozmieszczenie złóż surowców energetycznych (węgiel, ropa, gaz, surowce niekonwencjonalne) na świecie (4). Gospodarka surowcami energetycznymi, główni producenci, eksporterzy, importerzy (2). Wpływ cen surowców energetycznych na wzrost gospodarczy (2). Struktura zużycia surowców energetycznych w różnych regionach świata (3). Dostępność surowców energetycznych – problem bezpieczeństwa energetycznego (2). Surowce energetyczne a polityka międzynarodowa (2). Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – dostępność, zasoby, wykorzystanie, udział w bilansie energetycznym kraju (3). Złoża węgla brunatnego i kamiennego w Polsce – dostępność, zasoby, wykorzystanie, udział w bilansie energetycznym kraju (3). Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce (2). Alternatywne źródła energii w Polsce (2). Restrukturyzacja sektora energetycznego w Polsce (2). Założenia polityki energetycznej Polski w dowiązaniu do wymogów Unii Europejskiej (3).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wiesław Gabzdyl „Geologia złóż węgla”
Krzysztof Szamałek „Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi”
Andrzej Chochowski i Franciszek Krawiec „Zarządzanie w energetyce – koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak