Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Paliwa niekonwencjonalne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-204-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna paliwa niekonwencjonalne i ich wykorzystanie w procesach inżynierskich IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do produkcji paliw niekonwencjonalnych IS2A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe rozwiązania technologiczne stosowane w celu produkcji i oczyszczania paliw niekonwencjonalnych IS2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu produkcji i wykorzystania paliw niekonwencjionalnych oraz potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę ich utylizacji IS2A_U15, IS2A_W07, IS2A_U12 Kolokwium
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia IS2A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna paliwa niekonwencjonalne i ich wykorzystanie w procesach inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do produkcji paliw niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe rozwiązania technologiczne stosowane w celu produkcji i oczyszczania paliw niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu produkcji i wykorzystania paliw niekonwencjionalnych oraz potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę ich utylizacji + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Paliwa niekonwencjonalne – definicja, historia, rozwój. Rodzaje paliw niekonwencjonalnych. Unormowania prawne produkcji i stosowania paliw niekonwencjonalnych. Paliwo zastępcze z odpadów komunalnych. Spalanie odpadów jako źródło obniżki kosztów produkcji. Utylizacja paliw wtórnych w przemyśle. Paliwa niekonwencjonalne w przemyśle motoryzacyjnym – wprowadzenie. Organiczne związki tlenowe jako paliwo silnikowe – metanol, etanol, etery. Problemy stosowania związków organicznych jako paliwa. Paliwa gazowe – LPG, LNG, NGV. Uwarunkowania w zakresie praktycznego stosowania paliw gazowych. Kierunki rozwoju niekonwencjonalnych paliw silnikowych. Ogniwa paliwowe – zastosowanie, rodzaje. Sposoby produkcji wodoru. Budowa ogniw wodorowych. Silniki cieplne. Energetyczne wykorzystanie energii biomasy. Biogaz jako paliwo. Glony w energetyce. Praktyczne zastosowania biopaliw w Polsce i na świecie – przykłady. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania paliw niekonwencjonalnych. Paliwa niekonwencjonalne, jako element stymulowania rozwoju zrównoważonego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Szuba J., Michalik L.: Karbochemia. Wyd. Śląsk, 1983.
Stańczyk K.: Czyste technologie użytkowania węgla. GIG, 2008.
Molenda J., Steczko K: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu, Wyd. Nauk-Techn., 2000.
Molenda J., Technologia chemiczna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Wyd. Seidel i Przywecki, 2006.
Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, 2007.
Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów. Wyd. Polit. Pozn., 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak