Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konwencje rozwoju zrównoważonego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-205-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę ogólną dotyczącą rozwoju zrównoważonego IS2A_W05 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z rozwoju zrównoważonego IS2A_W08 Kolokwium
M_W003 Zna historię rozwoju poglądów na rozwój zrównoważony oraz konwencje międzynarodowe i przepisy krajowe z tego zakresu IS2A_W08, IS2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IS2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę ogólną dotyczącą rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna historię rozwoju poglądów na rozwój zrównoważony oraz konwencje międzynarodowe i przepisy krajowe z tego zakresu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definicje rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), bioróżnorodności, georóżnorodności i ekoróżnorodności (3). Środowisko przyrodnicze i jego zagrożenia (2). Świat przyrody a nurty filozoficzne (2). Ochrona środowiska w nauce społecznej Kościoła katolickiego (1). Konferencja „Środowisko i Rozwój” – Rio de Janeiro (1992) (1). Omówienie „Deklaracji z Rio” (karta Ziemi) i ocena jego realizacji (2). Konwencja w sprawie zmian klimatu (1). Zasady w sprawie lasów (1). Globalny program działań – Agenda 21 (1). Konferencja „O czyste środowisko dla Europy” – Lucerna (1993) (1). Paneuropejska strategia różnorodności biologicznej i krajobrazowej (1). Ekorozwój w świetle wymagań Unii Europejskiej (1). Traktat Amsterdamski (1). Sieć ekologiczna EECONET (1). Program NATURA 2000 (2). Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktydy (1). Konwencja Berneńska – o ochronie gatunków europejskich dzikich roślin i zwierząt oraz siedlisk naturalnych (1). Konwencja Ramiarska – o ochronie obszarów wodno-błotnych (1). Konwencja Bońska – o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (1). Konwencja Waszyngtońska – o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (1). Konwencja o różnorodności biologicznej (1). Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej oraz Protokół Montrealski – o substancjach zubażających warstwę ozonową (1). Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zespół konwencji dotyczących broni jądrowych (2).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Ekorozwój” Stefan Kozłowski
„Zrównoważony rozwój – program na jutro” Stefan Kozłowski
„Przyszłość ekorozwoju” Stefan Kozłowski

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak