Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Alternatywne źródła energii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-206-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
dr inż. Wróbel Magdalena (wrobelm@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego IS2A_W05 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu rozszerzania zasięgu terenowego stosowania alternatywnych źródeł energii IS2A_W07 Egzamin
M_W003 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii surowców niekonwencjonalnych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska, ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej IS2A_W03, IS2A_W08, IS2A_W07 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie energetyki, zna wszystkie rodzaje surowców konwencjonalnych i alternatywnych, zna budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej, wodnej, słonecznej, wiatrowej IS2A_W02, IS2A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W005 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w elektrociepłowniach i elektrowniach ze współspalaniem biomasy oraz technologię odzyskiwania metanu z wysypisk śmieci oraz metody recyklingu odpadów IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_U06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić sprawność i jakość technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej IS2A_U12, IS2A_U09 Kolokwium
M_U002 Potrafi obliczyć wymagane wielkości do budowy elektrowni wodnej, wiatrowej i słonecznej znając zapotrzebowanie na energię i warunki terenowe i sklasyfikować dany obszar pod względem przydatności dla lokalizacji alternatywnych źródeł mocy IS2A_U21, IS2A_U10, IS2A_U06, IS2A_K05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić różnicę między typami poszczególnych elektrowni jądrowych, ich zalety, wady oraz prawne umocowania i możliwości utylizacji odpadów radioaktywnych IS2A_U15, IS2A_K05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu rozszerzania zasięgu terenowego stosowania alternatywnych źródeł energii + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii surowców niekonwencjonalnych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska, ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej + + - - - - - - - - -
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie energetyki, zna wszystkie rodzaje surowców konwencjonalnych i alternatywnych, zna budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej, wodnej, słonecznej, wiatrowej + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w elektrociepłowniach i elektrowniach ze współspalaniem biomasy oraz technologię odzyskiwania metanu z wysypisk śmieci oraz metody recyklingu odpadów - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić sprawność i jakość technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć wymagane wielkości do budowy elektrowni wodnej, wiatrowej i słonecznej znając zapotrzebowanie na energię i warunki terenowe i sklasyfikować dany obszar pod względem przydatności dla lokalizacji alternatywnych źródeł mocy - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić różnicę między typami poszczególnych elektrowni jądrowych, ich zalety, wady oraz prawne umocowania i możliwości utylizacji odpadów radioaktywnych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Źródła energii – konwencjonalne i alternatywne (2). Alternatywne źródła energii a ochrona środowiska (2). Akty prawne i normatywne (2). Energia jądrowa – historia i rozwój (1). Energetyka jądrowa – zagrożenia i utylizacja odpadów (1). Energia solarna – wprowadzenie (1). Zasada odzyskiwania energii słonecznej (1). Typy urządzeń solarnych (2). Pośrednie źródła energii słonecznej – przegląd metod (1). Energia wody – zasada działania, główne elementy i rodzaje elektrowni wodnych (1). Elektrownie wodne a ochrona środowiska (1). Energia wiatru – warunki wiatrowe i uwarunkowania terenu (1). Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowych (1). Ogniwa fotowoltaniczne – definicje, zasada działania (1). Typy ogniw fotowoltanicznych – zastosowania, wydajność (1). Biomasa i biokonwersja (1). Rośliny energetyczne (1). Ciepło odpadowe z produkcji rolniczej (1). Energia Ziemi – wymienniki ciepła (1). Pompy ciepła (1). Energia geotermalna (1). Energia oceanów (1). Magazynowanie energii (2). Przyszłościowe źródła energii (2).

Ćwiczenia audytoryjne:

Budowa i zasada działania reaktora jądrowego, typy reaktorów, porównanie reaktorów jądrowych. Reakcje i energia rozszczepienia, proces utrzymywania reakcji rozszczepienia, teoretyczny i efektywny współczynnik mnożenia dla reaktora jądrowego, obliczanie stopnia wypalenia paliwa jądrowego. Zjawisko fotoelektryczne, metody konwersji promieniowania słonecznego, budowa i typy ogniw fotowoltanicznych i budowa półprzeowdników, orientacja kolektorów względem słońca, dobór mocy kolektorów, zalety i zastosowania ogniw fotowoltanicznych, schematy instalacji ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej. Budowa i wydajność elektrowni wiatrowej, klasyfikacja i określanie szorstkości terenu, zależność prędkości wiatru od wysokości, obliczanie promienia wirnika i mocy elektrowni wiatrowej, określanie zasięgu i poziomu hałasu, przegląd typów elektrowni wiatrowych ze względu na położenie, wielkość mocy oraz sposób montażu, warunki terenowe – wady i zalety- przy budowie i transporcie elementów wiatraka. Budowa i typy elektrowni wodnych, typy turbin, obliczanie energii wody w korycie rzeki, obliczanie energii przekazywanej turbinie, obliczanie energii zamienianej na elektryczną, sprawności sytemu turbin, generatorów, elektrowni, zabezpieczenia i konserwacja. Typy biomasy, wartość opałowa, wilgotność, zawartość popiołu, sposoby obróbki roślin energetycznych, obliczanie ilości energii elektrycznej z biomasy i węgla.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Odnawialne źródła energii” Ryszard Tytko
„Ekorozwój” Stefan Kozłowski
„Zarządzanie w energetyce – koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej” Andrzej Chochołowski, Franciszek Krawiec
„Gospodarka a środowisko i ekologia” Krzysztof Małachowski
„Podstawy przemian energetycznych” J. Marecki, WNT, 2007
„Elektrownie” M. Pawlik, F. Strzelczyk, WNT, 2009
„Energetyka wiatrowa” Gumuła S, Knap T., Strzelkczyk P, Szczerba Z, Wydawnictwa AGH, 2006
„Wyznaczanie parametrów małej elektrowni wodnej” Karolewski B., Ligocki P., Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Pomiarów elektrycznych, Polit. Wrocławskiej, nr 56, 2004.
„Rosliny energetyczne” Gutowska A., Poświętne 2002.
„Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych” Golec T., Energetyka, 7-8, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak