Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-207-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej i potrafi je wykorzystać. IS2A_W05, IS2A_W09, IS2A_W10, IS2A_U10 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14 000 oraz EMAS oraz o systemach zarządzania jakością, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania. IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_W11 Kolokwium
M_W003 Student ma szczególną wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji. IS2A_U01, IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_U10 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01, IS2A_U10 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zastosować wybrane wskaźniki środowiskowe i wykonać analizę środowiskową gminy oraz przedsiębiorstwa. IS2A_U01 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiza SWOT, rachunek sozoekonomiczny. Potrafi odpowiednie metody zastosować na konkretnym przykładzie. IS2A_U01, IS2A_W05, IS2A_W07 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. IS2A_U04 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_U10, IS2A_K03 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem. IS2A_K07 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. IS2A_W07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej i potrafi je wykorzystać. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14 000 oraz EMAS oraz o systemach zarządzania jakością, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma szczególną wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować wybrane wskaźniki środowiskowe i wykonać analizę środowiskową gminy oraz przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiza SWOT, rachunek sozoekonomiczny. Potrafi odpowiednie metody zastosować na konkretnym przykładzie. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem. + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy zarządzania. Istota zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Etapy procesu zarządzania według cyklu Deminga. Zarządzanie przedsiębiorstwem w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Zasady i regulacje prawne w gospodarce zasobami środowiska. Zasady tworzenia złóż wtórnych. Metody zarządzania i techniki badawcze. System zarządzania ochroną środowiska w Polsce. Narzędzia oraz środki zarządzania środowiskiem. Finansowanie systemu zarządzania środowiskiem. System zarządzania środowiskiem według ISO 14000, EMAS. Systemy zarządzania jakością. Zintegrowane systemy zarządzania. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Ryzyko środowiskowe związane z działalnością górniczą. Wskaźniki środowiskowe w zarządzaniu ochroną środowiska. Rachunek sozoekonomiczny.

Ćwiczenia projektowe:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących odnośnie zagadnień:
System informacji środowiskowej: źródła i udostępnianie, monitoring w ochronie środowiska. Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska. System zarządzania jakością. Polityka jakości. Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie: program czystej produkcji, najlepsza dostępna technologia BAT, cykl życia produktu i recykling, etykietowanie środowiskowe, identyfikacja oraz ocena aspektów środowiskowych, wskaźniki efektów działalności środowiskowej. System zarządzania środowiskowego w gminie. Programowanie ekorozwoju w jednostkach terytorialnych. Analiza wskaźnikowa. Decyzje środowiskowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z projektów 60% + kolokwium 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aktywny udział na wykładach oraz ćwiczeniach. Sporządzenie wymaganych projektów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręcznik akademicki pod red. Z. Nowaka: Zarządzanie środowiskiem. Część I i II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Lewandowski środowiskiem.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001.
Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.
Normy serii ISO 14000, ISO 9000, ISO 31000.
Pochyluk R., Gradowski P., Szymański J: Zasady wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14000, Eco-Konsult, Gdańsk 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak