Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria sanitarna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-208-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy wykorzystywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w komunalnej gospodarce wodno-ściekowej IS2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna specjalistyczne słownictwo branżowe i potrafi stosować je w praktyce IS2A_W06 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 Zna typowe zasady lokalizowania przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w przekroju ulicy, oraz typowe materiały stosowane do przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych IS2A_W09 Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w trakcie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków IS2A_W03 Kolokwium
M_W005 Ma wiedzę o stosowanych w praktyce technologiach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków IS2A_W09 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować koncepcję schematu technologicznego procesów niezbędnych do uzdatnienia wody kierowanej do sieci wodociągowej IS2A_U17 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy wykorzystywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w komunalnej gospodarce wodno-ściekowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna specjalistyczne słownictwo branżowe i potrafi stosować je w praktyce + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna typowe zasady lokalizowania przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w przekroju ulicy, oraz typowe materiały stosowane do przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w trakcie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę o stosowanych w praktyce technologiach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować koncepcję schematu technologicznego procesów niezbędnych do uzdatnienia wody kierowanej do sieci wodociągowej - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy komunalnej gospodarki wodno-ściekowej.
Systemy wodociągowe: ujęcia wody, pompownie wodociągowe, sieci wodociągowe. Lokalizacja przewodów sieci wodociągowych w przekroju ulicy. Materiały stosowane do przewodów sieci wodociągowych.
Sieci kanalizacyjne, systemy kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej. Lokalizacja przewodów kanalizacyjnych w przekroju ulicy. Materiały stosowane do przewodów sieci kanalizacyjnych. Odprowadzenie wód opadowych – kanały burzowe.
Podstawy technologii uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
Procesy uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze: napowietrzanie, koagulacja, sedymentacja, flotacja, filtracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja, wymiana jonowa, strącanie chemiczne, sorpcja na węglu aktywnym, utlenianie chemiczne.
Rodzaje ścieków i ich typowe składniki. Sposoby oczyszczania ścieków: mechaniczne, fizyczno-chemiczne i biologiczne.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia terenowe w Zakładzie Uzdatniania Wody „Rudawa” (MPWIK w Krakowie) – praktyczne zapoznanie się z typowymi technologiami stosowanymi na stacji uzdatniania wody. Zajęcia terenowe w Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” (MPWIK w Krakowie) – praktyczne zapoznanie się z typowymi technologiami stosowanymi w oczyszczalni ścieków komunalnych. Opracowanie koncepcji schematu technologicznego procesów niezbędnych do uzdatnienia wody kierowanej do sieci wodociągowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium; 50% sprawozdanie z zajęć praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kowal A.L., Świderska-Bróż M. (2009) Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa-Wrocław.
Sozański M.M., Huck P.M. (2007) Badania doświadczalne w rozwoju technologii uzdatniania wody. Komitet Inżynierii Środowiska, PAN, Monografie 42. Lublin

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak