Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych i pestycydów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-209-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska IS2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska IS2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K04, IS2A_K03, IS2A_K06 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Gleby – ekologia, zanieczyszczenia, wietrzenie, erozja. Uprawy i ich wpływ na środowisko glebowe – jałowienie, chemizacja. Geochemiczne metody badania gleby. Zalety i wady intensywnej produkcji roślinnej. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Geogeniczne zanieczyszczenia związkami węglowodorowymi. Antropogeniczne zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi. Toksyczność ropy naftowej. Likwidacja skutków zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi metodami biologicznymi i chemicznymi. Ocena szkodliwości i czas oddziaływania pestycydów. Metody neutralizacji pestycydów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Opracowanie rozkładu zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi na terenie miasta Krakowa w oparciu o dane z Centralnego Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Chemicznego.
Zapoznanie się z raportami z kontroli zanieczyszczeń związkami chemicznymi w zakładach pracy – Wizyta w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie.
Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników, kolokwium, zaliczenie ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość chemii, chromatografii gazowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. Kościelniak, Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji, Warszawa 1995,
G. Kupryszewski, Wstęp do chemii organicznej, PWN, 1979,
E. Kurek, Nowoczesne metody rekultywacji gruntu skażonego produktami naftowymi przy zastosowaniu bakterii, Przyszłość – Ekologia CPN po półwieczu, Konferencja naukowo techniczna, Kazimierz Dolny. 12 – 14. X. 1994,
E. Kurek, Maria J. Król, J. Zielewicz-Dukowska, A. Perzyński Rozkład produktów naftowych zanieczyszczających glebę przez bakterie wykorzystujące azot atmosferyczny, w Ekologia w przemyśle rafineryjnym 2001, Konferencja Naukowo-Techniczna Kielce 10-12.10.2001,
Malina G., Szczepański A.. Likwidacja zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi w środowisku wodno – gruntowym, Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa, 1994,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak