Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dokumentowanie obszarów do ochrony
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-210-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. IS2A_W10 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego IS2A_U03 Projekt
M_U003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_K07 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie rozwoju zrównoważonego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody
2. Prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa
3. Kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony przyrody
4. Zasady sporządzania dokumentacji obiektu przyrodniczego
5. Prezentacja dokumentacji obiektów przyrodniczych ze szczególnym naciskiem na obiekty przyrody nieożywionej (prezentacje multimedialne)

Ćwiczenia projektowe:

Sporządzenie karty dokumentacyjnej punktowej formy ochrony przyrody z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z prezentacji i projektu (70%) oraz testu (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Brak