Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania izotopowe, pirolityczne i modelowanie procesów powstawania węglowodorów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-212-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę na temat zastosowania pirolitycznych i izotopowych technik badawczych w inżynierii środowiska IS2A_W06 Kolokwium
M_W002 Zna przepisy prawne związane z poszukiwaniem, eksploatacją i bilansowaniem złóż kopalin niekonwencjonalnych IS2A_W10 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować zaawansowane narzędzia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w celu oceny zasobów niekonwencjonalnych węglowodorów IS2A_U07, IS2A_U10 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie oceny zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów IS2A_K02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_K002 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki w zakresie poszukiwania paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia IS2A_K07 Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę na temat zastosowania pirolitycznych i izotopowych technik badawczych w inżynierii środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne związane z poszukiwaniem, eksploatacją i bilansowaniem złóż kopalin niekonwencjonalnych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować zaawansowane narzędzia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w celu oceny zasobów niekonwencjonalnych węglowodorów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie oceny zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki w zakresie poszukiwania paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zastosowanie badań izotopowych gazu (metan, etan, propan), węglowodorów ciekłych oraz kerogenu do oceny powiązań genetycznych w układzie gaz-ropa-skała macierzysta oraz zdolności generacyjnych materii organicznej. Zastosowanie metod pirolitycznych do identyfikacji zanieczyszczeń związkami organicznymi na przykładzie analizy Rock-Eval. Zastosowanie pirolizy Rock-Eval i pirolizy wodnej do oceny ilości wygenerowanych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych).
Podstawowe definicje węglowodorów niekonwencjonalnych. Kryteria klasyfikacji zasobów złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Geologiczne i geochemiczne uwarunkowania występowania niekonwencjonalnych. Metody obliczania zasobów złóż węglowodorów niekonwencjonalnych. Samodzielne opracowanie danych i parametrów obliczeniowych złoża węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wykonanie obliczeń zasobów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,45*ocena z kolokwium+ 0,55* ocena za sprawozdanie z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs fizyki, chemii i geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Stable isotope geochemistry” J. Hoefs
“Petroleum Formation and Occurence” B.P.Tissot, D.H. Welte
”Petroleum Geochemistry and Geology” J.M. Hunt
“The petroleum system – from source to trap” L.B. Magoon, W.G. Dow (eds.)
“Basin Analysis and Modeling of the Burial, Thermal and Maturation Historie in the Sedimentaary Basins” Makhous M., Galushkin Y.
“Estimates of unconventional natural gas resources of the Devonian shales of the Appalachian basin” Charpentier R.R., deWitt W., Claypool G.E., Harris L.D., Mast R.F., Megeath J.D., Roen J.B., Schmoker J.W..
BasinMod Reference Manual,
PetroMod Reference Manual

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak