Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo i ekonomia w gospodarce odpadami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-304-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Klojzy-Karczmarczyk Beata (beatkakk@wp.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna problemy ekonomiczne i ekologiczne związane z ochroną środowiska i zasobów w związku z powstawaniem odpadów IS2A_W03 Kolokwium
M_W002 Wie jakie powiązania istnieją między działami gospodarki narodowej a obciążeniem środowiska odpadami IS2A_W05 Kolokwium
M_W003 Student umie zastosować odpowiednie prawne instrumenty gospodarki odpadami w przypadku korzystanie ze środowiska by wyeliminować działania nielegalne i stymulować proekologiczne IS2A_W11, IS2A_W12 Prezentacja
M_W004 Student potrafi wskazać regulacje prawne odnoszące się do postępowania z odpadami, oraz instrumenty finansowe gospodarki odpadami w działalności rolniczej, przemysłowej, oraz usługowej i w gospodarce komunalnej IS2A_W10, IS2A_W11, IS2A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami. IS2A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy konieczności zapobiegania postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ochrony środowiska IS2A_K05 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna problemy ekonomiczne i ekologiczne związane z ochroną środowiska i zasobów w związku z powstawaniem odpadów + + - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie powiązania istnieją między działami gospodarki narodowej a obciążeniem środowiska odpadami + + - - - - - - - - -
M_W003 Student umie zastosować odpowiednie prawne instrumenty gospodarki odpadami w przypadku korzystanie ze środowiska by wyeliminować działania nielegalne i stymulować proekologiczne + + - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi wskazać regulacje prawne odnoszące się do postępowania z odpadami, oraz instrumenty finansowe gospodarki odpadami w działalności rolniczej, przemysłowej, oraz usługowej i w gospodarce komunalnej + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy konieczności zapobiegania postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podział zasobów środowiska (ze względu na; trwałość, stosunek do działalności człowieka, prawo własności). Ekonomiczne prognozy zmian stanu środowiska. Ekonomiczna wartość środowiska, metody wyceny niekorzystnych zmian w środowisku. Ekonomiczne skutki regulacji zanieczyszczania środowiska. Międzynarodowe, narodowe, regionalne i lokalne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. Dostęp i udział społeczeństwa do informacji o środowisku i procedur decyzyjnych. Odpowiedzialność karna, cywilna, administracyjna i karno-administracyjna za naruszanie stanu, szkody w środowisku. Zasady postępowania sądowego w przypadkach naruszania regulacji prawnych dotyczących środowiska. Podstawy analizy ekonomicznej w gospodarce odpadami. Wykładnia prawna gospodarki odpadami. Wspólnotowe, międzynarodowe standardy, podstawowe akty prawne, instrumenty prawne i ekonomiczne dotyczące postępowania z odpadami, obowiązki wytwórcy odpadów w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Ograniczenia w postępowaniu z odpadami, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, Szczególne postępowanie przy składowaniu i spalaniu odpadów, Magazynowanie opadów, Postępowanie z odpadami opakowaniowymi, pojazdami wycofanymi z użytku, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z odpadami komunalnymi, Transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Ćwiczenia audytoryjne:

Programy naprawcze i postępowanie kompensacyjne. Kryterium własności, cele środowiskowe, Plany w gospodarce odpadami, decyzje administracyjne, ewidencja odpadów, opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska; opłata emisyjna, produktowa, usługowa/użytkownika, administracyjna, depozyty i kaucje, zbywalne pozwolenia, ubezpieczenia ekologiczne, subwencje, opłaty karne, Ekoaudyty i ekologiczne znakowanie produktów, gospodarka odpadami. Opłaty za korzystanie ze środowiska, tryb naliczania, wnoszenia, zwolnienia. Podstawowy rachunek ekonomiczny w gospodarce odpadami. Fundusze celowe ochrony środowiska w Polsce, fundusze Unii Europejskiej (podatki, kredyty, subsydia, kaucje).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwiów, aktywności na ćwiczeniach i wykonania prezentacji zagadnień ekonomicznych w gospodarce odpadami inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko; ze szczególnym zwróceniem uwagi na proekologiczne technologiczne rozwiązania przy minimalizacji kosztów dotyczące: zmniejszeniu ilości i toksyczności odpadów, zwłaszcza w przypadkach ich składowania, odzyskiwanie (recykling) cennych składników, energii, zaliczone kolokwium, prezentacja opracowania. Średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień gospodarki odpadami, monitoringu środowiska, ekonomii i zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kozłowski S., 1994. Droga do ekorozwoju. PWN, Warszawa.
Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Karaczun Z.M., Indeka L.G., 1996. Ochrona środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
Nowicki M., 1993. Strategia ekorozwoju Polski, A.R.-W. A. Grzegorczyk, Warszawa.
Górski M., Kierzkowska J., M., 2005, Prawo ochrony środowiska, WSIiNSP, Bydgoszcz
Jendrośka J., Bar M., 2005, Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak