Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Principles of geochemical methods for evaluation of petroleum resources
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-305-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych surowców energetycznych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska IS2A_W03, IS2A_W07 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat zastosowania metod pirolitycznych, ekstrakcji i rozdziału grupowego do wstępnej oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych IS2A_W03, IS2A_W04 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod badań biomarkerów, składu elementarnego substancji organicznej i metod izotopowych do oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych IS2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna i stosuje nowoczesne metody i narzędzia badań geochemicznych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk geologicznych i środowiskowych IS2A_W03 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne IS2A_U09, IS2A_U08, IS2A_U21 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IS2A_U01, IS2A_U21 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych surowców energetycznych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zastosowania metod pirolitycznych, ekstrakcji i rozdziału grupowego do wstępnej oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu zastosowania metod badań biomarkerów, składu elementarnego substancji organicznej i metod izotopowych do oceny potencjału i zasobów surowców konwencjonalnych i niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i stosuje nowoczesne metody i narzędzia badań geochemicznych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk geologicznych i środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definition and classification of conventional and unconventional petroleum resources (3), Rock-Eval pyrolytical analysis (2), Extraction and fraction analyses (2), Hydrous pyrolysis (4), Gas chromatography analyses (2), Biomarker determination (GC, GS-MS and GS-MS-MS) (4), Elemental analyses of organic matter (2), Analyses of coal-bed methane (2), Analyses of shale gas (2), Analyses of shale oil (2), Analyses of gas and oil shales (2), Prospectives of unconventional resources in Poland (3)

Ćwiczenia projektowe:

Based on available geological (complex thickness, lithology) and geochemical (Rock-Eval and hydrous pyrolysis, bitumen content, biomarker composition, kerogen elemental composition) data estimation of conventional and unconventional petroleum resources of analyzed area

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5 * ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs fizyki i chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Petroleum Formation and Occurence” B.P.Tissot, D.H. Welte
”Petroleum Geochemistry and Geology” J.M. Hunt
“The petroleum system – from source to trap” L.B. Magoon, W.G. Dow (eds.)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak