Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-306-IR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria zrównoważonego rozwoju
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego IS2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko IS2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K06, IS2A_K04, IS2A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pierwiastki główne i ich wpływ na cykl geochemiczny, na mobilność pierwiastków śladowych naturalnych oraz antropogenicznych. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza, rodzaje zanieczyszczeń oraz ich oddziaływanie na organizmy żywe. Chemiczne skażenie wód i gleb. Toksyczność metali ciężkich. Ogólna charakterystyka metali ciężkich z uwzględnieniem połączenia pierwiastków metalicznych, rozpuszczalność, właściwości jonów metali, rola wartościowości w rozpuszczaniu i toksyczności. Transformacja metali w środowisku. Toksyczność wybranych metali w zależności od ich formy chemicznej. Antidota na zatrucie metalami. Parametry wpływające na zależność pomiędzy dawką a oddziaływaniem metali. Skażenia środowiska izotopami promieniotwórczymi. Działanie promieniowania jądrowego na organizm ludzki. Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych. Toksykomanie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Wykrywanie trujących gazów w powietrzu, pomiary zapylenia powietrza. Pobór skażonych gleb na terenie miasta Krakowa. Przygotowanie próbek do badań analitycznych – suszenie, rozdrabnianie, uśrednianie, pomniejszanie, pobranie średniej próbki analitycznej. Oznaczanie pH czynnego i potencjalnego gleb. Oznaczanie jakościowe śladowych ilości wybranych metali ciężkich w skażonej glebie. Ocena jakości wyników. Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników, kolokwium, zaliczenie ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwiumu + 0,4 * ocena za sprawozdanie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość chemii, fizyki i matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Skinder N.W., (1991) Chemia a ochrona środowiska, WSIP W-wa 1991
Kabata-Pendfias, A., Pendias, H. (1993) Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN W-wa 1993.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak