Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Alternatywne źródła energii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-106-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. IS2A_W07, IS2A_W06 Referat
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. IS2A_W08 Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_K02 Prezentacja
M_W004 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. IS2A_U01, IS2A_U03, IS2A_U08 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii IS2A_U03 Prezentacja
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. IS2A_U04 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Podział zasobów alternatywnych źródeł energii.
Procesy przemiany energii. Pierwotne źródła energii. Możliwości zastosowania procesów przemiany energii.

2. Zasoby alternatywnych źródeł energii na świecie.
Potencjał teoretyczny, techniczny, ekonomiczny i praktyczny zasobów energii alternatywnej. Stan obecny wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

3. Perspektywy wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych.
Technologie wykorzystania energii alternatywnej. Aktywne systemy konwersji energii słonecznej. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej (pasywne ogrzewanie, rozwiązania pasywne w budownictwie, transparentne materiały izolacyjne, chłodzenie pasywne, pasywne magazynowanie ciepła w budynkach). Wiatraki o pionowej osi obrotu. Morskie farmy wiatrowe. Rozwiązania Małych Turbin Wiatrowych. Niskotemperaturowa energia termiczna mórz i oceanów. Energia pływów, fal, prądów morskich, dyfuzji. Urządzania hybrydowe – ogniwo fotowoltaiczne – kolektor słoneczny. Ogniwa paliwowe. Paliwa alternatywne ( wodór, benzyna pochodząca z węgla, biopaliwa nowej generacji).Termoelektryka. Wykorzystanie nanomateriałów do produkcji energii ze źródeł alternatywnych. Wykorzystanie ciepła odpadowego. Najnowsze koncepcje pozyskania energii z alternatywnych źródeł.

4. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny innych alternatywnych źródeł energii.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z przedstawionej prezentacji + 0,5* ocena ze sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lewandowski W.M. (2007) – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawn. Naukowo – Techniczne
2. Zalewski W. (2001) – Pompy ciepła – sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
3. Merkisz J., Pielecha I. (2004) – Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak