Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny przepływowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-107-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pająk Tadeusz (pajak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pająk Tadeusz (pajak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji maszyn przepływowych, szczegolnie w zakresie ich wykorzystania przy pozyskiwaniu energii z odnawialnych źrodeł IS2A_W04 Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki i i innych zasad fizyki przydatną do projektowania i eksploatacji maszyn przepływowych w zagadnieniach inżynierii środowiska IS2A_W01 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z teorią, projektowaniem, eksploatacją i aplikacjami maszyn przepływowych w odniesieniu do zastosowań związanych z generacją energii ze źródel odnawialnych IS2A_W06 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 zdobywa umiejętność kreatywnego pozyskiwania informacji i danych źrółowych z literatury na temat rozwoju konstrukcji i aplikacji maszyn przepływowych w dziedzinie inżynierii środowiska a szczególnie w instalacjach do wytwarzania energii kwalifikowanej, jako energii ze źródeł odnawialnych IS2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Studium przypadków
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną oraz opracować pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania współczesnych konstrukcji maszyn przepływowych, jako wprost lub pośrednio odnawialnych źródeł energii IS2A_U04 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia związany z nawykiem śledzenia nowości i trendów w rozwoju konstrukcji instalacji odzysku energii ze źródeł odnawialnych IS2A_U05 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z ich podejmowaniem bądź brakiem podejmowania w aspekcie wpływu na środowisko i wynikajacej stąd odpowiedzialności IS2A_K02 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 wyrabia w sobie nawyk kreatywnego i przedsiębiorczego działania w zakresie postrzegania środowiska naturalnego widzianego zgodnie z idea zrównowazonego rozwoju IS2A_K06 Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji maszyn przepływowych, szczegolnie w zakresie ich wykorzystania przy pozyskiwaniu energii z odnawialnych źrodeł + - + - - - - - - - -
M_W002 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki i i innych zasad fizyki przydatną do projektowania i eksploatacji maszyn przepływowych w zagadnieniach inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z teorią, projektowaniem, eksploatacją i aplikacjami maszyn przepływowych w odniesieniu do zastosowań związanych z generacją energii ze źródel odnawialnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zdobywa umiejętność kreatywnego pozyskiwania informacji i danych źrółowych z literatury na temat rozwoju konstrukcji i aplikacji maszyn przepływowych w dziedzinie inżynierii środowiska a szczególnie w instalacjach do wytwarzania energii kwalifikowanej, jako energii ze źródeł odnawialnych + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną oraz opracować pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania współczesnych konstrukcji maszyn przepływowych, jako wprost lub pośrednio odnawialnych źródeł energii - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia związany z nawykiem śledzenia nowości i trendów w rozwoju konstrukcji instalacji odzysku energii ze źródeł odnawialnych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z ich podejmowaniem bądź brakiem podejmowania w aspekcie wpływu na środowisko i wynikajacej stąd odpowiedzialności + - + - - - - - - - -
M_K002 wyrabia w sobie nawyk kreatywnego i przedsiębiorczego działania w zakresie postrzegania środowiska naturalnego widzianego zgodnie z idea zrównowazonego rozwoju + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Teoria wirnikowych maszyn przepływowych (4 godz.)

  założenia i wyprowadzenie podstawowego równania dla maszyn wirowych, rodzaje zapisów i uproszczenia podstawowego równania wirnikowych maszyn przepływowych. Wysokość podnoszenia przy skończonej liczbie i grubości łopatek oraz wpływ kąta ß2. Konstrukcja oraz podstawowe charakterystyki maszyn przepływowych, moc, sprawność, maksymalna wysokość ssania, punkt pracy, optymalny punkt pracy. Wstęp do teorii wiatrakowych kół wirnikowych

 2. Współpraca szeregowa i równoległa wirnikowych maszyn przepływowych (4 godz.)

  idea, cel i warianty stosowania szeregowej współpracy wirnikowych maszyn przepływowych. Idea, cel i warianty stosowania równoległej współpracy wirnikowych maszyn przepływowych. Współpraca mieszana.

 3. Wprowadzenie do teorii i praktyki eksploatacji maszyn przepływowych (4 godz.)

  podział i zasada działania poszczególnych rodzajów maszyn przepływowych. Podstawowe pomiary w eksploatacji maszyn przepływowych. Podstawowe wielkości charakteryzujące pracę maszyn przepływowych.

 4. Wirnikowe maszyny przepływowe, podstawy projektowania i eksploatacji (4 godz.)

  zasady konstrukcji. Parametry pracy. Wpływ zmiany prędkości obrotowej i wymiarów wirnika na parametry pracy. Współpraca maszyn z siecią. Sposoby regulacji. Regulacja parametrów pracy pojedynczej siłowni wiatrowej i fermy wiatrowej.

 5. Pompy i sprężarki wyporowe (4 godz.)

  teoria procesu sprężania. Rodzaje konstrukcji maszyn wyporowych. Metody regulacji.

 6. Konstrukcje maszyn przepływowych dedykowane jako elementy instalacji do wytwarzania energii ze źródel odnawialnych (5)

  analiza konstrukcji i eksploatacji maszyn przepływpwych dedykowanych do odzysku energii z małych i duzych zasobów wodnych, energii geotermalnej, energii zawartej w biomasie i innych instalacji typy OZE.

 7. Analiza doświadczen eksploatacyjnych dedykowanych maszyn przepływowych do odzysku energii ze źródeł odnawialnych (3)

  analiza doświadczen z eksploatacji róznej mocy kół wiatrakowych, zagadnień związanych z optymalizacja ich efektywnosci i dyspozycyjności

 8. Hałas maszyn przepływowych (2 godz.)

  podstawy teoretyczne. Metody ograniczenia i tłumienia hałasu maszyn przepływowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Pomiary podstawowych parametrów maszyn przepływowych (2)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Pomiary strumienia masy i objętości płynu różnymi metodami i porównanie wyników. Pomiar i wyznaczenie spiętrzenia. Pomiar mocy. Określanie sprawności maszyny przepływowej.

 2. Analiza pracy pompy wirowej i możliwości optymalizacji zużycia energii (2)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Polega na badaniu pompy wirowej i wyznaczeniu jej podstawowych charakterystyk. Jego rozszerzeniem jest dyskusja na temat możliwości optymalizacji zużycia energii przez układ pompowy.

 3. Charakterystyka wentylatora promieniowego (4)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Polega na badaniu i wyznaczeniu podstawowych charakterystyk wentylatora promieniowego oraz analizy strat przepływu i możliwości regulacji parametrów pracy, w tym odnajdowaniu analogii do wirnikowych elementów wiatraków

 4. Badanie sprężarki tłokowej (2)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym opartym o model tłokowej sprężarki wyporowej. Polega na wyznaczeniu rzeczywistej wydajności tego rodzaju sprężarki i określeniu na tej podstawie efektywności pracy tego rodzaju maszyny.

 5. Hałas maszyn przepływowych (2)

  Zawiera analizę przyczyn generowania hałasu w maszynach przepływowych oraz pomiar hałasu tego rodzaju maszyny na przykładzie pracy wentylatora pomiarowego wraz z analogią i dyskusją zagrożenia dla śrosdowiska ze strony hałasu ferm wiatrowych

 6. Współpraca szeregowa i równoległa wentylatorów promieniowych (3)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Polega na badaniu i wyznaczeniu podstawowych charakterystyk wentylatorów promieniowych pracujących odpowiednio w polaczeniu szeregowym i równoległym wraz z analizą otrzymanych efektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

- udział i aktywność na wykładach – 20%
- udzial i aktywność na ćwiczeniach – 20%
- oddanie sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Gundlach W.R.: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych. Warszawa, WNT 2009.
2.Chmielniak T.: Maszyny przepływowe. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 1997.
3.Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, WNT 1985.
4.Tuliszka E.: Sprężarki, dmuchawy i wentylatory. Warszawa, WNT 1976.
5.Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Kraków. Wydawnictwo: Techwent s.c. 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak