Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i opartej na OZE
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-108-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 otrafi opisać i scharakteryzować oraz zna zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne w energetyce zawodowej oraz w energetycznych systemach domowych IS2A_W05, IS2A_W04, IS2A_W06, IS2A_U20 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W004 Sudent potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych konwencjonalnych oraz opartych o OZE, na środowisko i rozumie konieczność ograniczania oddziaływania systemów energetycznych na środowisko naturalne IS2A_U21, IS2A_U10, IS2A_U12 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania, dla dużych systemów komercyjnych oraz dla instalacji domowych IS2A_W09, IS2A_U15, IS2A_W08 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne, wydajność sprawność, poprawność instalacji. IS2A_U01, IS2A_U15, IS2A_U12, IS2A_U09 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 otrafi opisać i scharakteryzować oraz zna zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne w energetyce zawodowej oraz w energetycznych systemach domowych - - - - - - - + - - -
M_W004 Sudent potrafi opisać wpływ instalacji energetycznych konwencjonalnych oraz opartych o OZE, na środowisko i rozumie konieczność ograniczania oddziaływania systemów energetycznych na środowisko naturalne - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować, scharakteryzować instalacje oparte o odnawialne źródła energii oraz zna zasady ich działania, dla dużych systemów komercyjnych oraz dla instalacji domowych - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji energetycznych oraz oceniać ich podstawowe parametry techniczne, wydajność sprawność, poprawność instalacji. - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Praktyka o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych opartych o OZE oraz systemów energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Student zapoznaje się z instalacjami geotermalnymi, solarnymi, wiatrowymi , wodnymi oraz zasilanymi biomasą. Student zapoznaje się z urządzeniami stosowanymi elektrowniach i ciepłowniach konwencjonalnych tak dla dużych instalacji energetyki zawodowej iak dla systemów małych zasilających małe obiekty. Ma możliwość poznania sposobów ochrony środowiska i minimalizacji negatywnych skutków energetycznego spalania paliw kopalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 80 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 21 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki konwencjonalnej
Podstawy energetyki opartej o OZE

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak