Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energetyka odnawialna a ochrona środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-205-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych IS2A_K04 Projekt
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji Projekt
M_W003 Student potrafi określić przyczyny i skutki zmian klimatu Kolokwium
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko Kolokwium
M_W005 Student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji - - - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi określić przyczyny i skutki zmian klimatu + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Źródła zanieczyszczeń atmosfery
Metody ochrony przed zanieczyszczeniami
Efekt cieplarniany- przyczyny i skutki
Zmiany klimatu
Możliwości eliminacji CO2 z atmosfery
Składowanie CO2 w strukturach geologicznych
Metody wyznaczania efektu ekologicznego.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje projekt polegający na obliczeniu zgodnie z przyjętą metodyką efektu ekologicznego inwestycji w odnawialne źródła energii.
Efekty kształcenia:
-student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych
-student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar
-student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji
Student analizuje wpływ wybranych źródeł energii odnawialnych na środowisko

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość technologii wykorzystania poszczególnych rodzajów energii odnawialnej
Znajomość podstawowych zasad przeliczania jednostek miar

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Materiały informacyjno – instruktażowe – seria 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 30 kwietnia 1996 roku – WSKAŹNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Samso-Duńska Wyspa Energii Odnawialnych — Samso-Danish Island of Renewable Energy / Anna SOWIŻDŻAŁ // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 35-37. — Bibliogr. s. 37

Environmental effects of implementing the project of geothermal heating in Podhale — Efekt ekologiczny spowodowany realizacją geotermalnego projektu uciepłowienia Podhala / Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1th, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr., Streszcz.

Oddziaływanie na środowisko inwestycji geotermalnych Anna SOWIŻDŻAŁ, G. Pełka,
W. Luboń) W: Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich — Atlas of geothermal waters and energy resources in the Western Carpathians / pod red. nauk. Wojciecha GÓRECKIEGO

Informacje dodatkowe:

Brak