Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarowanie energią i minimalizacja strat
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-208-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student w oparciu o zadane warunki oraz parametry przegród potrafi wykonać obliczenia współczynnika wnikania i przenikania wciepła. IS2A_W02, IS2A_U08, IS2A_W04, IS2A_U19 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło. IS2A_W02, IS2A_W04 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla różnego typu obiektów IS2A_W02, IS2A_W06, IS2A_W04 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U004 Student potrafi wykonać wyliczenia projektowego bilansu cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych obiektów. IS2A_U12, IS2A_U07, IS2A_U19 Projekt
M_U005 Student potrafi przygotować opracowanie określające bilans energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe OZC IS2A_U10, IS2A_U15, IS2A_U16, IS2A_U07, IS2A_U19 Projekt
M_U006 Student ma świadomość, że oszczędność energii przekładja się na realne korzyści finansowe i ekologiczne. IS2A_U10, IS2A_K07, IS2A_U17 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student w oparciu o zadane warunki oraz parametry przegród potrafi wykonać obliczenia współczynnika wnikania i przenikania wciepła. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla różnego typu obiektów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Student potrafi wykonać wyliczenia projektowego bilansu cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych obiektów. + - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi przygotować opracowanie określające bilans energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe OZC + - + - - - - - - - -
M_U006 Student ma świadomość, że oszczędność energii przekładja się na realne korzyści finansowe i ekologiczne. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki budowli (2 h)
Przenoszenie ciepła – rodzaje wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, promieniowanie). Definicje: strumień cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przejmowania ciepła, pojemność cieplna, izolacyjność cieplna, mostek cieplny.
2. Metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych (1h)
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród [płaskich jednowarstwowych, wielowarstwowych, wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną (wentylowaną i niewentylowaną), przegrody płaskie o niejednorodnej budowie, podłogi na gruncie, przegrody o zmiennej grubości warstwy.
3. Komfort cieplny (1h)
Definicja komfortu cieplnego.
4. Obliczanie zapotrzebowania na energię na cele wentylacyjne (1h).
Obliczeniowe zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne dla budynku. Zapotrzebowanie na energię na cele podgrzania powietrza wentylacyjnego.
5. Obliczanie zapotrzebowania na energie na cele ciepłej wody użytkowej (2h)
Metody obliczania zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Współczynnik równoczesności. Przegrzewy ciepłej wody. Obliczanie zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej.
6. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831 (2h)
Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego.
7. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynków wg normy EN 832 (2h)
Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło budynków. Obliczenie strat ciepła, wewnętrznych zysków ciepła, zysków ciepła od nasłonecznienia, itp.
8. Sposoby minimalizacji zużycia energii (4h).
Modernizacja przegród budowlanych. Ograniczenie / kontrolowanie ilości wymian powietrza wentylacyjnego. Sposoby zmniejszenia zużycia energii na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,7*ocena z projektu+ 0,3 *ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad termodynamiki
• Znajomość podstaw technologii budowlanych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. Koczyk (red.), 2009, Ogrzewnictwo Praktyczne. Projektowanie Montaż Eksploatacja
2. P. Klemm, 2006, Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
3. M. Robakiewcz, 2010, Ocena cech energetycznych budynków
4. K. Żurawski, 2010 Charakterystyka energetyczna budynków
5. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
6. EN-832 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak