Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie w środowisku CAD
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-209-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD IS2A_W04 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD IS2A_U07 Projekt
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty IS2A_U07, IS2A_U09 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania IS2A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD - - - + - - - - - - -
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe zagadnienia i elementy obszaru roboczego
System wprowadzania danych, omówienie elementów ekranu graficznego, tekstowego i edytora rysunku. Podstawowe komendy i polecenia stosowane w programie, wprowadzanie na ekran pasków narzędziowych wraz z ikonami. Omówienie zasady działania klawiszy funkcyjnych.
Tworzenie szablonów
Tworzenie i zapisywanie nowych rysunków, tworzenie warstw o określonych parametrach, ustawianie właściwości rysunku tj. jednostki, rozmiar papieru itd. Operacje za pomocą narzędzie ZOOM. Utworzenie własnego szablonu.
Obiekty rysunkowe 2D
Rysowanie obiektów dwuwymiarowych przy użyciu linii, prostokąta, wielokąta itd. Sposoby modyfikacji i edycji obiektów.
Polecenia edycyjne
Podstawowe polecenia edycyjne: usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, skalowanie i obrót obiektów dwuwymiarowych. Edycja zaawansowana odsuwanie obiektu o zadane wielkości, lustrzanie odbicie, tworzenie szyków prostokątnych i kołowych, zaokrąglanie, fazowanie, ucinanie itd.
Tekst i kreskowanie
Szczegółowe umówienie edytora tekstowego, tworzenie własnych styli tekstowych. Kreskowanie obiektów zamkniętych oraz zwiększanie tolerancji obszarów kreskowanych.
Wymiarowanie
Tworzenie własnych stylów wymiarowania oraz ich modyfikacja. Omówienie podstawowych poleceń wymiarowania obiektów 2 wymiarowych tj.: wymiarowanie liniowe, kątowe itd., oraz ich edycja.
Przygotowanie do drukowania
Omówienie obszaru modelu i papieru, tworzenie własnego formularza. Utworzenie własnego stylu wydruku wraz ze szczegółowym omówieniem możliwych opcji wydruku.
Bloki
Zdefiniowanie pojęcia bloków, w tym również bloków dynamicznych, omówienie ich głównych cech i właściwości wraz z ich edycją. Tworzenie i edycja atrybutów oraz eksport danych do innych programów (tworzenie wyciągów).
Dane graficzne
Omówienie sposobów odwołania danych graficznych do plików zewnętrznych. Dołączanie, zagnieżdżanie i nakładanie plików wraz z edycją odnośników. Zdefiniowanie pojęcia obiektu rastrowego i obiektu typu OLE wraz z omówieniem ich własności i możliwościami ich edycji.
Sposoby definiowania obiektów
Definiowanie własnych stylów linii oraz własnych wzorów kreskowań.

Ćwiczenia projektowe:

Student podczas ćwiczeń ma możliwość samodzielnego wykonywania projektów rysunkowych, dzięki którym zapoznaje się z środowiskiem oprogramowania. Rysunki wykonywane podczas ćwiczeń nawiązują w znaczącym stopniu do kierunku studiów, dzięki czemu nowe umiejętności nabyte przez studentów mogą być wykorzystywane w ich pracy podczas wykonywania projektów z innych przedmiotów, czego przykładem może być projekt instalacji solarnej. Zajęcia mają również za zadanie poszerzenie wiedzy z zakresu rysunku technicznego oraz sporządzania i wykonywania szczegółowych dokumentacji technicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Pikoń, 2011, AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki
2. A. Jaskulski,2011, AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak