Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia i organizacja pracy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-301-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o zależnościach między procesami społeczno–kulturowymi a gospodarczymi - w warunkach zdeterminowanych przez wiedzę, innowacyjność, przedsiębiorczość i konkurencyjność ekonomiczną. Ma wiedzę o kierunku i dynamice zmian społeczno–gospodarczych, wpływających na kształtowanie się systemów społecznych, struktur gospodarczych, pozycji firmy na rynku gospodarczym i pracownika na rynku pracy. IS2A_W10 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat organizacji, pola międzyorganizacyjnego oraz instytucji. Ma wiedzę faktograficzną i przekrojową pozwalajacą opisać i definiować pojęcia organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa; charakteryzować modele i typologie organizacji; podawać kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjętymi kryteriami w UE. Ma wiedzę z zakresu makro i mikro zagadnień socjologii pracy w odniesieniu do zarządzania potencjałem pracowniczym w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i w różnych sektorach gospodarki, a szczególnie z obszaru inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Zna zasady kształtowania polityki personalnej - kapitału społecznego i intelektualnego, doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, budowy modeli kompetencyjnych, systemu zarządzania motywacją itp. Przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o tzw. kompetencjach twardych w obszarze inżynierii środowiska i ochrony środowiska, tzn. zarządzania projektami, badaniami oraz przedsięwzięciami obejmującymi zarządzanie jakością, innowacje techniczne i technologiczne. IS2A_W11, IS2A_W13 Kolokwium
M_W003 Umie scharakteryzować i klasyfikować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Ma tzw. kompetencje twarde z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej (formy i rodzaje umów zatrudnienia, tworzenie zespołów) wykorzystującej wiedzę w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. IS2A_W11, IS2A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi poszukując dokumentów i opracowań fachowych, korzystać ze znajomości zagadnień merytorycznych – zawodowych, socjologii pracy, teorii organizacji i zarządzania, poradników prowadzenia działalności biznesowej. Umie pozyskiwać, analizować i wykorzystywać informację z literatury społeczno–ekonomicznej, baz danych projektów, badań faktograficznych, ekspertyz, specyfikacji technicznych, spisu norm (m.in. korzystanie z portali infobrokerskich i źródeł netograficznych), kodeksu pracy i dokumentów prawnych oraz innych źródeł informacji na temat ochrony własności intelektualnej. Umie rozwiązywać problemy zawodowe w zakresie tzw. kompetencji twardych (wiedza zawodowa i uprawnienia do wykonywanej pracy) oraz w celu praktycznego wykonywania zadań, komunikowania się z przełożonymi i współpracownikami. IS2A_U01, IS2A_U02 Kolokwium
M_U002 Umie zarządzać swoimi kompetencjami twardymi (wiedzą zawodową), na potrzeby projektowania i realizacji indywidualnych oraz zespołowych zadań zawodowych, a także w roli podwładnego lub kadry kierowniczej. Umie radzić sobie z nietypowymi zadaniami organizacyjnymi oraz działaniem pod presją czasu; rozumie znaczenie asertywności, umiejętności delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowania i negocjowania. Umie analizować warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego i regionalnego oraz politykę zrównoważonego rozwoju, i na tej podstawie budować zachowania zawodowe uwzględniające aspekty pozatechniczne IS2A_W10, IS2A_U10, IS2A_W11 Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności permanentnej edukacji i podnoszenia własnych kwalifikacji (szkolenia specjalistyczne, nowe uprawnienia zawodowe) oraz kształtowania kompetencji osobowościowych (szkolenia ogólnorozwojowe, uczestnictwo w nowych projektach, praca zespołowa). Rozumie odpowiedzialność społeczną i edukacyjną absolwenta uczelni technicznej. IS2A_K07, IS2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego i regionalnego są zmienianie zgodnie lub niezgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowując na tej podstawie swoje zachowania zawodowe i decyzje do wymogów etyki biznesowej, uwzględniając aspekty pozatechniczne IS2A_K02 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_K003 Ma świadomość dylematów i odpowiedzialności za merytoryczne decyzje zawodowe oraz decyzje wobec podwładnych i współpracowników. Potrafi określić priorytety związane z kulturą organizacyjną zatrudniającego go przedsiębiorstwa, firmy, instytucji i otoczenia zewnętrznego, w celu realizacji zadań indywidualnych i zespołowych oraz założeń strategii rozwoju organizacji. IS2A_K04, IS2A_K03, IS2A_K05 Udział w dyskusji
M_K004 Posiada takie kompetencje społeczne jak: pro przedsiębiorczość, myślenie kreatywne i perspektywiczne, skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji. IS2A_K03, IS2A_K06
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o zależnościach między procesami społeczno–kulturowymi a gospodarczymi - w warunkach zdeterminowanych przez wiedzę, innowacyjność, przedsiębiorczość i konkurencyjność ekonomiczną. Ma wiedzę o kierunku i dynamice zmian społeczno–gospodarczych, wpływających na kształtowanie się systemów społecznych, struktur gospodarczych, pozycji firmy na rynku gospodarczym i pracownika na rynku pracy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat organizacji, pola międzyorganizacyjnego oraz instytucji. Ma wiedzę faktograficzną i przekrojową pozwalajacą opisać i definiować pojęcia organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa; charakteryzować modele i typologie organizacji; podawać kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjętymi kryteriami w UE. Ma wiedzę z zakresu makro i mikro zagadnień socjologii pracy w odniesieniu do zarządzania potencjałem pracowniczym w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i w różnych sektorach gospodarki, a szczególnie z obszaru inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Zna zasady kształtowania polityki personalnej - kapitału społecznego i intelektualnego, doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, budowy modeli kompetencyjnych, systemu zarządzania motywacją itp. Przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o tzw. kompetencjach twardych w obszarze inżynierii środowiska i ochrony środowiska, tzn. zarządzania projektami, badaniami oraz przedsięwzięciami obejmującymi zarządzanie jakością, innowacje techniczne i technologiczne. + - - - - - - - - - -
M_W003 Umie scharakteryzować i klasyfikować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Ma tzw. kompetencje twarde z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej (formy i rodzaje umów zatrudnienia, tworzenie zespołów) wykorzystującej wiedzę w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poszukując dokumentów i opracowań fachowych, korzystać ze znajomości zagadnień merytorycznych – zawodowych, socjologii pracy, teorii organizacji i zarządzania, poradników prowadzenia działalności biznesowej. Umie pozyskiwać, analizować i wykorzystywać informację z literatury społeczno–ekonomicznej, baz danych projektów, badań faktograficznych, ekspertyz, specyfikacji technicznych, spisu norm (m.in. korzystanie z portali infobrokerskich i źródeł netograficznych), kodeksu pracy i dokumentów prawnych oraz innych źródeł informacji na temat ochrony własności intelektualnej. Umie rozwiązywać problemy zawodowe w zakresie tzw. kompetencji twardych (wiedza zawodowa i uprawnienia do wykonywanej pracy) oraz w celu praktycznego wykonywania zadań, komunikowania się z przełożonymi i współpracownikami. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zarządzać swoimi kompetencjami twardymi (wiedzą zawodową), na potrzeby projektowania i realizacji indywidualnych oraz zespołowych zadań zawodowych, a także w roli podwładnego lub kadry kierowniczej. Umie radzić sobie z nietypowymi zadaniami organizacyjnymi oraz działaniem pod presją czasu; rozumie znaczenie asertywności, umiejętności delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowania i negocjowania. Umie analizować warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego i regionalnego oraz politykę zrównoważonego rozwoju, i na tej podstawie budować zachowania zawodowe uwzględniające aspekty pozatechniczne + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności permanentnej edukacji i podnoszenia własnych kwalifikacji (szkolenia specjalistyczne, nowe uprawnienia zawodowe) oraz kształtowania kompetencji osobowościowych (szkolenia ogólnorozwojowe, uczestnictwo w nowych projektach, praca zespołowa). Rozumie odpowiedzialność społeczną i edukacyjną absolwenta uczelni technicznej. + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego i regionalnego są zmienianie zgodnie lub niezgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowując na tej podstawie swoje zachowania zawodowe i decyzje do wymogów etyki biznesowej, uwzględniając aspekty pozatechniczne + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość dylematów i odpowiedzialności za merytoryczne decyzje zawodowe oraz decyzje wobec podwładnych i współpracowników. Potrafi określić priorytety związane z kulturą organizacyjną zatrudniającego go przedsiębiorstwa, firmy, instytucji i otoczenia zewnętrznego, w celu realizacji zadań indywidualnych i zespołowych oraz założeń strategii rozwoju organizacji. + - - - - - - - - - -
M_K004 Posiada takie kompetencje społeczne jak: pro przedsiębiorczość, myślenie kreatywne i perspektywiczne, skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zarządzanie środowiskiem pracy we współczesnych warunkach społecznych i gospodarczych. Korporacyjne i lokalne strategie personalne (2 godz.)
2. Aktywność społeczna i zawodowa – od zachowań indywidualnych do interakcji i działań zespołowych w środowisku pracy. Zachowania, działania, w międzynarodowym środowisku pracy. Controling i marketing personalny (2 godz.)
3. Wartości kultury organizacyjnej. Istota interakcji społecznych, komunikowania wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej (2 godz.)
4. Odmienne sposoby zarządzania zasobami kadrowymi w różnych organizacjach – perspektywa mikro/makro. Typologia organizacji i przedsiębiorstw (2 godz.)
5. Zachowania organizacyjne a zespoły pracownicze. Budowanie zespołów i rola gier menedżerskich (2 godz.)
6. Polityka planowania personelu ze szczególnym uwzględnieniem szacowania wskaźników zatrudnienia, zwolnienia i stabilizacji zasobów kadrowych, m.in. metoda portfolio pracowniczego (2 godz.)
7. Projektowanie i organizacja stanowiska pracy i budowanie ról zawodowych. Metody oceny pracownika – metody ewaluacyjne i perspektywiczne, opis stanowiska pracy, profil kompetencyjny, potencjał kreatywności a potencjał efektywności, rozmowa oceniająca, katalog błędów w ocenie pracownika (2 godz.)
8. Pozyskiwanie pracowników. Dobór i selekcja pracowników. Wprowadzenie pracowników do organizacji. Źródła i formy rekrutacji. E-rekrutacja – wady i zalety. Odejście pracownika z organizacji (4 godz.)
9. Zarządzanie motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Płaca – jej funkcja i struktura (2 godz.)
10. Rozwój zasobów kadrowych. Planowanie osobistego rozwoju pracownika. Szkolenia specjalistyczne i ogólne (2 godz.)
11. Rozwój kadry kierowniczej organizacji. Od zarządzającego do przywódcy – współczesne trendy (2 godz.)
12. Budowanie relacji pracowniczych wewnętrznych i kręgu relacji zewnętrznych. Jak umiejętnie komunikować się i negocjować? (2 godz.)
13. Prawne i etyczne aspekty w zarządzaniu środowiskiem pracy. Wybrane zagadnienia kodeksu pracy. Ochrona danych w organizacji – obowiązki pracodawcy i pracobiorcy (2 godz.)
14. Jak uruchomić własny biznes, czyli o własnej przedsiębiorczości i innowacyjności. Szanse i bariery (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test końcowy, jednokrotnego wyboru z jednym zadaniem praktycznym
Punktacja wyników testu: od 55% = 3.0; od 65% = 3.5; od 75% = 4.0; od 85% = 4.5; od 95% = 5.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania formalne – uczestnictwo w zajęciach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aniszewska G. (red.), 2007: Kultura organizacyjna w zarządzaniu. PWE, Warszawa
2. Armstrong M., 2011: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa
3. Borkowska S. (red.), 2004: Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wyd. Profesjonalnych, Kraków
4. Bugiel J. (red.), 2002: Zarządzanie. Aspekty socjologiczne i psychologiczne. Wyd. AGH, Kraków
5. Cieślik J., 2006: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
6. Czarniawska B., 2010: Trochę inna teoria organizacji. Poltext, Warszawa
7. Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., 2011: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap, Łódź
8. Jamka B., 2001: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa
9. Listwan T., 2006: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa
10. Rybak M., 2004: Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak