Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geothermal energy resources
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-304-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has the basic language skills in the field of geothermal resources. Student has the knowledge on basic definitions of geothermal energy, geothermal deposits. IS2A_W05, IS2A_W08 Kolokwium
M_W002 Student has basic knowledge of geology of various geothermal regions and related to them types of geothermal deposits. Student is aware of geothermal resources renewability and has basic information on technology of geothermal drillings. IS2A_W05, IS2A_W09, IS2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to analyze the conditions of geothermal waters occurrence and assess their suitability for specific purposes using the literature, materials and professional software. IS2A_U04, IS2A_U10, IS2A_U06 Kolokwium,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U002 Student has the ability to extend his knowledge in the field geothermal energy. IS2A_U05, IS2A_U04 Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware and understands economic, social and ecological impact of engineering activity in the field of prospecting and exploitation of geothermal deposits. Student knows the basics of modern modeling techniques subsurface geothermal deposits occurrence. IS2A_K02, IS2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has the basic language skills in the field of geothermal resources. Student has the knowledge on basic definitions of geothermal energy, geothermal deposits. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has basic knowledge of geology of various geothermal regions and related to them types of geothermal deposits. Student is aware of geothermal resources renewability and has basic information on technology of geothermal drillings. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to analyze the conditions of geothermal waters occurrence and assess their suitability for specific purposes using the literature, materials and professional software. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student has the ability to extend his knowledge in the field geothermal energy. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware and understands economic, social and ecological impact of engineering activity in the field of prospecting and exploitation of geothermal deposits. Student knows the basics of modern modeling techniques subsurface geothermal deposits occurrence. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Translation of the basic geothermal terms from English into Polish
2. Basic definitions on geothermal energy. Basic geological description of favorable conditions for different types of geothermal deposits occurrence. Basic concepts related to geothermics (a thermal gradient of the Earth, and the geothermal degree, geothermal water and steam deposits). High-temperature and low-temperature geothermal resources and conditions of their occurrence. Sources of heat in the Earth’s crust and the processes responsible for the heat flow.
3. General characteristics of geothermal systems in the world and in Poland – the present day and the future.
4. Basic methods of geothermal energy utilization – direct utilization, geothermal heat pumps (GHP), ground source or ground coupled heat pumps (GSHP or GCH) binary fluid generators for electrical production, electricity production.
5. Methods of geothermal deposits exploitation . The technologies performing geothermal wells (vertical, directional, horizontal). Methods of water production. The disposal of geothermal fluids. Geological and economic aspects of extraction using deep hole drilling (drilling costs, performance, temperature, mineralization, the chemical composition of the waters, etc.).
6. Methods for assessment of geothermal resources and reserves. Examples of classifications of geothermal resources types. Methodology of the assessment – Factors affecting aquifers, and geothermal resources.
7. Review of computer modeling techniques useful in geothermal resources prospecting and assessment.
8. Geothermal waters and energy in Poland and in the world – examples of reporting, installations and contribution to energy balances of different countries.
9. Utilization of geothermal waters in balneotherapy and recreation. Basic concepts of balneotherapy. Factors enabling the use of the waters for medicinal and recreational objectives (e.g. temperature, mineralization, chemical composition). Recreation and balneotherapy centers in Poland and in the world.

Ćwiczenia projektowe:

Student during lab exercises uses static 3D geomodel prepared in professional software format (preferentially Petrel), complements it with an additional reservoir and thermal parameters. Using methodology of geothermal parameters assessment the student will determinate the prospective areas in accordance with the accepted assumptions. The results of the analyses student shows during a brief presentation/report.

In the framework of student activities:
1. Student recognizes and assesses the basic parameters of the geothermal using knowledge, statistical analysis and specialized software.
2. Student interprets the results obtained, specifies the criteria prospectivity and on that basis defines borders of geothermal prospect.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z kolokwium + 0,4* ocena z opracowanego raportu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Knowledge of the basic rules of thermal calculation
• Basic knowledge of the English language
• Basic statistical calculations knowledge
• Basic skills in selection and interpretation of geological data
• Basic skills in application of specialist software for subsurface cartography and geomodelling

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych i paleozoicznych na Niżu Polskim.
2. Solik-Heliasz E. (red.), 2009 – Atlas zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu.
3. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
4. Górecki W. (red.), 2013 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Wschodnich.
5. Muffler P., Cataldi R., 1978, Methods for regional assessment of geothermal resources, Geothermics, Volume 7, Issues 2–4, 1978, Pages 53-89
6. Popovski K. et al., 2010 – Geothermal energy.
7. Kochański J.W., 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wyd. AWF we Wrocławiu.
8. Kochański J.W., 2008 – Lecznictwo uzdrowiskowe. Wyd. Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu.
9. Materiały ze Światowego Kongresu Geotermalnego na Bali (Indonezja) w 2010 r. – dostępne w formie elektronicznej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak