Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo energetyczne / Prawo górnicze i geologiczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-306-OZ-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odnawialne źródła energii
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa energetycznego i innych aktów prawnych z zakresu wykorzystania energii i ciepła ze źródeł odnawialnych IS2A_W10 Kolokwium
M_W002 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego IS2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać przepisy prawa geologicznego i górniczego (PGG) z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG IS2A_U10 Kolokwium
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża IS2A_U19 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość uwarunkowań prawnych w zakresie inżynierii środowiska IS2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa energetycznego i innych aktów prawnych z zakresu wykorzystania energii i ciepła ze źródeł odnawialnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać przepisy prawa geologicznego i górniczego (PGG) z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość uwarunkowań prawnych w zakresie inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe informacje o przepisach prawnych w inżynierii środowiska i energetyce. Dyrektywy UE.
Prawo energetyczne i inne akty prawne z zakresu wykorzystania energii i ciepła z odnawialnych źródeł. Definicja odnawialnych źródeł energii w ujęciu prawa. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu kształtowania polityki energetycznej państwa, zasad i warunków zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii (w tym ciepła) oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych. Organy do spraw gospodarki paliwami i energią. Koncesjonowanie wytwarzania energii i paliw.
Usytuowanie Prawa geologicznego i górniczego w uregulowaniach prawnych w zakresie ochrony środowiska
Zakres stosowania przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Podział złóż kopalin. Zasady podejmowania, wykonywania i zakańczania działalności określonej ustawą. Koncesje. Prace i roboty geologiczne, Dokumentacje geologiczne złóż. Ruch zakładu górniczego. Opłaty eksploatacyjne. Organy administracji geologicznej. Organy nadzoru górniczego. Kwalifikacje zawodowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Prawo energetyczne Dz. U. Nr 89,poz. 625 oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 163, poz. 9430 oraz prawa związane np. Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o odpadach, Rozporządzenia wykonawcze

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak