Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2015/2016
Kod:
HKL-1-522-s
Nazwa:
Polska muzyka w XX i XXI wieku
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Tematem przewodnim seminarium licencjackiego jest polska muzyka w XX i XXI wieku. W ramach seminarium studenci przygotowują się do napisania pracy dyplomowej na tematy związane z tematyką seminarium.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KL1A_W03, KL1A_W04 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
M_W002 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KL1A_W06, KL1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
M_W003 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KL1A_W11 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W17, KL1A_W16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W005 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KL1A_W21 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KL1A_U13, KL1A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, na potrzeby pracy dyplomowej. KL1A_U21 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL1A_U12, KL1A_U13 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KL1A_U01, KL1A_U15 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K002 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KL1A_K05 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K003 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KL1A_K04 Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
M_U002 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, na potrzeby pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
M_K003 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Głównym tematem seminarium licencjackiego jest muzyka polska w XX i XXI wieku. W ramach seminarium studenci przygotowują prace dyplomowe na tematy związane z takimi zagadnieniami jak:
- instytucje i wydarzenia muzyczne
- główne nurty polskiej muzyki popularnej (i nie tylko)
- postacie polskiego środowiska muzycznego (wykonawcy, kompozytorzy, animatorzy życia muzycznego)
- media muzyczne (prasa, radio, telewizja)
- muzyka a nowe media – technologiczne uwarunkowania muzyki
- przemysł muzyczny i fonograficzny
- relacje pomiędzy muzyką a literaturą, filmem, teatrem.
Tematy wykraczające poza tę tematykę muszą zostać zaakceptowane przez prowadzącego seminarium.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przedstawienie planu pracy wraz z bibliografią oraz przygotowanie krótkiego eseju na temat związany z tematyką pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zainteresowanie tematem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura dotycząca tematyki seminarium będzie systematycznie przestawiona w trakcie trwania zajęć. Jej wybór zależeć będzie od zainteresowań seminarzystów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Media jako przestrzenie muzyki — [Media as area of music] / red. Magdalena PARUS, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — 304 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65155-31-3
Media, muzyka, dziennikarstwo — [Media, music, journalism] / Magdalena PARUS, Artur Trudzik // W: Media jako przestrzenie muzyki / red. Magdalena Parus, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — ISBN: 978-83-65155-31-3. — S. 7–14
Na froncie muzyki : socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 / Sławomir Wieczorek. — Wrocław, 2014 — On the musical front : socialist realist discourse on music in Poland, 1948–1955. — Wrocław, 2014 / Rec. Magdalena PARUS // Central European Journal of Communication ; ISSN 1899-5101. — 2015 vol. 8 no. 2, s. 318–320
Obecność Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w PRL-owskich przewodnikach turystycznych po Opolu i Opolszczyźnie — The presence of the National Festival of Polish Song in Opole in tourism guides on Opole and Opole region in the times of Polish People’s Republic / Magdalena PARUS // W: Przewodniki w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 3649. Prace Kulturoznawcze ; ISSN 0860-6668 ; 17). — ISBN: 978-83-229-3488-3. — S. 113–121. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.
Relacje prasowe o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu na przykładzie tygodnika “Polityka” w latach 1963–1989 — [Press relations for The National Festival of Polish Music in Opole i. e. weekly magazine “Polityka” in 1963–1989] / Magdalena PARUS // W: Media jako przestrzenie muzyki / red. Magdalena Parus, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — ISBN: 978-83-65155-31-3. — S. 289–304. — Bibliogr. s. 304

Informacje dodatkowe:

Brak.