Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2015/2016
Kod:
HKL-1-527-s
Nazwa:
Dyskursy kultury współczesnej
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Problematyka seminarium dotyczy analizy dyskursów kultury współczesnej, zwłaszcza konstruujących się w oparciu o problemy społeczne, polityczne czy filozoficzne szczególnie gorąco dyskutowane dzisiaj

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W17, KL1A_W16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KL1A_W21 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KL1A_W06, KL1A_W01 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KL1A_W11 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KL1A_W03, KL1A_W04 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KL1A_U01, KL1A_U15 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL1A_U12, KL1A_U13 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, na potrzeby pracy dyplomowej. KL1A_U21 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KL1A_U13, KL1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KL1A_K04 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K003 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KL1A_K05 Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U003 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, na potrzeby pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
M_K003 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Analiza dyskursów współczesnej kultury

Problematyka seminarium dotyczy analizy dyskursów kultury współczesnej, zwłaszcza konstruujących się w oparciu o problemy społeczne, polityczne czy filozoficzne szczególnie gorąco dyskutowane dzisiaj. Proponowane obszary badawcze to min. analiza prasy, literatury popularnej, filmu, teatru, czy w debat na forach internetowych.
Tematy wykraczające poza tę tematykę muszą zostać zaakceptowane przez prowadzącego seminarium.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przedstawienie spisu treści i pierwszego rozdziału pracy licencjackiej, drugiego natomiast całości pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zainteresowanie tematem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura dotycząca tematyki seminarium będzie systematycznie przestawiona w trakcie trwania zajęć. Jej wybór zależeć będzie od zainteresowań seminarzystów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

red. Jowita Guja, Jakub Gomułka, “Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności”: Wydawnictwo LIBRON, Kraków, 2011
red. Jowita Guja, “Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu”, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, 2012
Jowita Guja, “Faith and alienation in a thought of Slavoj Žižek”, w: Sociološka Revija = The Sociological Review ; ISSN 1409-5513. — 2013 vol. 14 no. 1-2, s. 7–20
Jowita Guja, “Główne problemy filozoficznej krytyki religii”, Studia Humanistyczne; ISSN 1732-2189. — 2009 t. 7, s. 133–146.
red. Jowita Guja, “Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?” Wydawnictwo LIBRON, Kraków, 2015.
Jowita Guja, “Prometeizm, autentyczność, afirmacja doczesności – wątki soteriologiczne w nowym ateizmie (na przykładzie myśli Richarda Dawkinsa i Daniela Dennetta)”, w: “Poza kulturą nie ma zbawienia”, red. Jacek Dębicki, Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, 2014
Jowita Guja, “Wybrane wątki soteriologiczne nowoczesnego ateizmu – zbawienie przez prawdę i konstrukcja nowego podmiotu”, w: “Powrót do praktyki : krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku”, red. Maksymilian Roszyk, Marcin Walczak, Lubelskie Koło Wittgensteinowskie, Lublin, 2016

Informacje dodatkowe:

Brak.