Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe modelowanie układów i procesów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-107-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę związaną z modelowaniem układów rzeczywistych BM2A_W12, BM2A_W10, BM2A_W05, BM2A_W04, BM2A_W03, BM2A_W11, BM2A_W02, BM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 posiada wiedzę związaną z modelowaniem procesów BM2A_W12, BM2A_W10, BM2A_W05, BM2A_W08, BM2A_W04, BM2A_W03, BM2A_W11, BM2A_W02, BM2A_W17, BM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność symulowania zachowania układów i procesów rzeczywistych BM2A_U20, BM2A_U21, BM2A_U16, BM2A_U18, BM2A_U19, BM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę związaną z modelowaniem układów rzeczywistych + - + + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę związaną z modelowaniem procesów + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność symulowania zachowania układów i procesów rzeczywistych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Miejsce modelowania w procesie wytwarzania nowch dóbr. Pojęcia wstępne modelowania ukladow i procesów
 2. Opis układow dynamicznych
 3. Idealizacja obiektów rzeczywistych dla potrzeb modelowania
 4. Klasyfikacja modeli i ogólne zasady modelowania układów i procesów
 5. Proste modele układów elektrycznych. Modele dynamiczne układów i procesów mechanicznych
 6. Wybrane modele dynamiczne złożonych układów elektromechanicznych i hydraulicznych
 7. Profesjonalne pakiety oprogramowania komputerowego wspomagające zagadnienie modelowania
 8. Optymalizacja modeli dynamicznych. Modele w projektowaniu
Ćwiczenia projektowe:
 1. Opis ukladów dynamicznych. Idealizacja obiektów rzeczywistych dla potrzeb modelowania
 2. Proste modele układów elektrycznych
 3. Modele dynamiczne układów i procesów mechanicznych
 4. Wybrane modele dynamiczne złożonych układów elektromechanicznych i hydraulicznych
 5. Profesjonalne pakiety oprogramowania komputerowego wspomagające zagadnienie modelowania
 6. Optymalizacja modeli dynamicznych
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych
 2. Przekształcenie Fouriera
 3. Dostrajanie modelu statycznego
 4. Dostrajanie modelu dynamicznego
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 13 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny uzyskanej na egzaminie (40%), oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych (30%) oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (30%), przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać wiedzę ogólną w zakresie inżynierii mechanicznej oraz umiejętność obsugi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Cannon R. H. Jr., Dynamika ukladow fizycznych, WNT, Warszawa 1973
 2. Codreanu S., Numerical modeling and simulation of dynamical systems, Casa Cartii de Ostiin’ta, Cluj-napoca 1995
 3. Gołaś A., Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska,Wydawnictwo AGH, Kraków 1995
 4. Yagyu T., modeling design objects and processes, Springer, berlin 1991
 5. Zeigler B. P., Praehofer H., Kim T. G., Theory of modeling and simulation, Academic Press 2000
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak