Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Języki programowania
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-108-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania BM2A_W10, BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów BM2A_W02 Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs BM2A_U03, BM2A_U14, BM2A_U04 Odpowiedź ustna,
Projekt
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów BM2A_U03 Odpowiedź ustna,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe możliwości i ograniczenia głównych współczesnych języków programowania + - - + - - - - - - -
M_W002 zna problematykę usuwania błędów i optymalizacji kodu programów + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs - - - + - - - - - - -
M_U002 umie wykorzystać makra w programach biurowych do obliczeń i edycji dokumetów - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Programowanie strukturalne. Programowanie obiektowe
 2. Przegląd i porównanie języków programowania i popularnych implementacji
 3. Typowe błędy podczas programowania i sposoby ich unikania
 4. Optymalizacja kodu pod względem rozmiaru, szybkości działania programu
 5. Przegląd typowych aplikacji (edytory tekstu, grafiki, dźwięku, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.) pod kątem programowania ich działania
 6. Podstawy budowy komputera – hardware a software
 7. Programowanie w asemblerze
 8. Zadania systemów operacyjnych
 9. Przetwarzanie wsadowe, skrypty
 10. Budowa i różnice pomiędzy interpreterami a kompilatorami
 11. Algorytmy i struktury danych – sterowanie programem, typy i zakresy danych
 12. Proces programowania, cykl życia programu
 13. Praca zespołowa nad programem, podział pracy pomiędzy programistami
 14. Programowanie baz danych – język zapytań
 15. Programowanie makr w programach biurowych
 16. Zabezpieczanie programów
Ćwiczenia projektowe:
 1. Prosty algorytm, schemat blokowy (budzik)
 2. Projektowanie interfejsu programu
 3. Przykłady popełnianych typowych błędów podczas programowania
 4. Wykorzystanie makr w pakiecie biurowym do prostych ob;liczeń i edycji dokumentów
 5. Przykłady optymalizacji kodu programu
Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z trzech prac projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak