Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy teleinformatyczne i multimedialne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-109-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student zna zasady budowy i eksploatacji systemow teletransmisji BM2A_W02, BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 posiada wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji systemow multimedialnych BM2A_W05, BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 potrafi budować i eksploatować systemy teletransmisji i systemy multimedialne BM2A_U08, BM2A_U09, BM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, jest zorientowany na rozwoj i doskonalenie się BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student zna zasady budowy i eksploatacji systemow teletransmisji + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji systemow multimedialnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi budować i eksploatować systemy teletransmisji i systemy multimedialne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, jest zorientowany na rozwoj i doskonalenie się - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia teletransmisji
 2. Transmisja danych cyfrowych
 3. Media i protokoły transmisji danych
 4. Podstawy systemów multimedialnych
 5. Zasady projektowania systemów multimedialnych
Ćwiczenia projektowe:
 1. Przemiana analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa
 2. Błędy w transmisji danych
 3. Media i protokoły transmisji danych
 4. Systemy multimedialne
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych, jej wartość może być modyfikowana po rozmowie z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać wiedzę z matematyki oraz informatyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Read R., Telekomunikacja, WKŁ, Warszawa 2000
 2. Sportack M., Sieci komputerowe – księga eksperta, Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999
 3. Clark M. P., Network and telecommunications design and operations, John Willey & Sons, Cichester 1999
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak