Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika komputerowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-110-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej BM2A_W02 Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu BM2A_U05 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację BM2A_U19 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej + - - + - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie samodzielnie dobrać oprogramowanie do zadanego projektu + - - + - - - - - - -
M_U002 umie samodzielnie zaprojektować i wykonać wizytówkę, logo i prostą animację - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Przejścia między obrazami – morfing
 2. Podstawy animacji komputerowej
 3. Grafika w Internecie
 4. Przegląd popularnych programów graficznych, bibliotek elementów graficznych i czcionek oraz języków programowania grafiki
 5. Sposoby zapisu i reprezentacji grafiki, porównanie grafiki wektorowej i rastrowej
 6. Podstawy DTP: formaty, rodzaje papieru, czcionki, barwy – zasady ich doboru
 7. Tworzenie obrazów trójwymiarowych, perspektywicznych i stereoskopowych
 8. Algorytmy linii zasłoniętych i cieniowania powierzchni, algorytm z-bufora, metoda śledzenia promienia
 9. Przekształcanie obrazów, filtry – efekty specjalne
 10. Fotografia cyfrowa
Ćwiczenia projektowe:
 1. Żródła oprogramowania, biblioteki grafik, fora tematyczne
 2. Projekt wizytówki, papieru firmowego
 3. Projekt trójwymiarowego logo
 4. Animacja komputerowa
 5. Projekt strony www
Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z trzech prac

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak