Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody optymalizacji eksperymentów numerycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-111-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
dr inż. Filipek Roman (roman.filipek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu metod planowania eksperymentów numerycznych BM2A_W03, BM2A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W002 posiada wiedzę związaną z optymalizacją jedno i wielokryterialną BM2A_W03, BM2A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność planowania eksperymentów numerycznych i optymalizacji BM2A_U03, BM2A_U18, BM2A_U10, BM2A_U20, BM2A_U21, BM2A_U05 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy BM2A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu metod planowania eksperymentów numerycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę związaną z optymalizacją jedno i wielokryterialną + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność planowania eksperymentów numerycznych i optymalizacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Pojęcie i rola eksperymentów numerycznych
 2. Podstawy planowania eksperymentu, charakterystyka obiektu badań, metoda analizy regresji
 3. Metody planowania eksperymentów numerycznych
 4. Plany doświadczeń czynnikowych na dwóch i trzech poziomach
 5. Plany wielopoziomowe – kompozycyjne
 6. Plany optymalne – podstawowe założenia i kryteria optymalności
 7. Metody optymalizacji jedno i wielokryterialne
 8. Pakiety informatyczne wspomagające planowanie eksperymentów numerycznych
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Wprowadzenie do planowania eksperymentów w pakiecie ANSYS i MATLAB
 2. Planowanie eksperymentów na dwóch i trzech poziomach z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS
 3. Parametryzacja modelu numerycznego na potrzeby planowania eksperymentów
 4. Prowadzenie eksperymentów numerycznych w pakiecie ANSYS Workbench
 5. Wyznaczanie powierzchni odpowiedzi w pakiecie ANSYS Workbench oraz MATLAB
 6. Przeprowadzenie optymalizacji wielokryterialnej z wykorzystaniem pakietu ANSYS Workbench
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 26 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z matematyki oraz inżynierii mechanicznej
Umiejętność posługiwania się środowiskiem inżynierskim ANSYS oraz MATLAB

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kazimierz Mańczak. Technika Planowania Eksperymentu. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1976.
2. Kazimierz Mańczak. Metody Identyfikacji Wielowymiarowych Obiektów Sterowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, wydanie wyd. 2 częściowo zm., 1979.
3. Montgomery, D.C., Design and Analysis of Simulation Experiments (Wiley), 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sensitivity analysis of efficiency thermal energy storage on selected rock mass and grout parameters using design of experiment method / Jerzy WOŁOSZYN, Andrzej GOŁAŚ // Energy Conversion and Management ; ISSN 0196-8904. — 2014 vol. 87, s. 1297–1304. — Bibliogr. s. 1304, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689041400260X/pdfft?md5=04b9fc98a5dbc79e5bf809614300fbd8&pid=1-s2.0-S019689041400260X-main.pdf

2. Influence of several designs and material parameters on borehole heat exchanger efficiency / Jerzy WOŁOSZYN, Andrzej GOŁAŚ // W: ENTECH’14 : Energy Technologies conference : December 22–24, 2014, Yildiz : proceedings / ed. Ahmet Selim Dalkiliç. — Istanbul : DAKAM Publishing, 2014. — ISBN: 978-605-5120-98-6. — S. 123–135. — Bibliogr. s. 135,

3. Sensitivity analysis of ground source heat pump performance on selected soil and operating parameters / Jerzy WOŁOSZYN, Andrzej GOŁAŚ // W: SGEM 2015 : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : nuclear technologies, renewable energy sources and clean technologies, recycling, air pollution and climate change : 18–24, June, 2015 Albena, Bulgaria : conference proceedings. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-38-4. — S. 511–518. — Bibliogr. s. 518,

Informacje dodatkowe:

Brak