Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inteligentne systemy pomiarowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-201-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. BM2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. BM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe BM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych BM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych - - - + - - - - - - -
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zarys problematyki systemów pomiarowych

  Wprowadzenie do tematyki inteligentnych systemów i omównienie najistotniejszych terminów. Przedstawienie obszarów wykorzystania inteligentnych systemów pomiarowych oraz korzyści wynikające z ich stosowania.

 2. Przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne

  Omówienie działania czujników pomiarowych. Czujniki rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, piezoelektryczne i inne. Modele matematyczne czujników. Wady i zalety oraz zastosowanie omówionych przetworników.

 3. Przetworniki analogowo-cyfrowe i ich parametry

  Kwantowanie i próbkowanie sygnału analogowego. Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona i częstotliwość Nyquista. Przetworniki analogowo-cyfrowe i ich parametry. Dobór przetworników analogowo-cyfrowych.

 4. Problematyka transmisji danych w sieciach radiowych i przewodowych

  Przewodowe metody transmisji danych pomiarowych. Bezprzewodowe metody transmisji danych. Porównanie poszczegółnych metod transmisji informacji. Wybór najlepszej metody przesyłu danych dla konkretnego problemu.

 5. Zakłócenia i metody ich eliminacji

  Zakłócenia pochodzące od szumu. Zakłócenia impulsowe. Zakłócenia powstałe w wyniku błędnego zestawienia toru pomiarowego. Metody eliminacji zakłóceń.

 6. Magistrale i interfejsy pomiarowe

  Uniwersalna magistrala szeregowa USB i magistrala IEEE-1394. System interfejsu szeregowego RS-232C. Interfejs równoległy IEEE-488.

 7. Bezpieczeństwo danych w sieciach pomiarowych

  Symetryczne i asymetryczne algorytmy szyfrowania danych oraz ich zastosowanie. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Architektura klucza publicznego. Problem kryptoanalizy. Wybór najlepszego zbioru zabezpieczeń.

 8. Wybrane przetworniki pomiarowe

  Przetworniki funkcyjne, kompensacyjne, ekspertowe, uczące się , nadmiarowe. Projektowanie przetworników inteligentnych.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Organizacja zajęć problematyka inteligentnych systemów pomiarowych
 2. Podstawy środowiska LabVIEW
 3. Przetworniki pomiarowe
 4. Zestawianie prostych układów pomiarowych, analiza statystyczna wyników pomiarów
 5. Protokoły transmisji danych w sieciach teleinormatycznych
 6. Systemy kryptograficzne
 7. Projekt rozproszonego systemu pomiaru drgań
 8. Projekt rozproszonego systemu pomiaru temperatury
 9. Projekt inteligentnego systemu rozpoznawania dźwięku
 10. Projekt inteligentnego systemu rozpoznawania obrazu
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie:
zaliczenia kolokwium 50 %
zrealizowania projektów 40 %
oraz aktywności studenta na zajęciach projektowych 10 %.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać umiejętności posługiwania się komputerem. Elementarne informacje z zakresu programowania. Niezbędna jest również podstawowa wiedza z metrologii, cyfrowego przetwarzania sygnałów i identyfikacji systemów dynamicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002
2. Kazimierczak W.: Miernictwo teletechniczne. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1971.
3. Kwaśniewski J.: Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak