Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Open Source CAE tools
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-206-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Jak Rozwiązać równania różniczkowe opisujące zjawiska fizyczne przy pomocy otwartego oprogramowani BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Wykorzystać narzędzia OpenSource do modelowania geometrycznego BM2A_U03, BM2A_U20, BM2A_U02, BM2A_U18 Aktywność na zajęciach
M_U002 Posłużyć oprogramowaniem z otwartymi źródłami do generowania siatek obliczeniowych BM2A_U14, BM2A_U18 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Zmodyfikować źródła programu lub posłużyć się językiem skryptowym by dodać potrzebną funkcjonalność BM2A_U03, BM2A_U16, BM2A_U09 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Dokonać podziału zadań i zrealizować złożony projekt w kilkuosobowym zespole projektowym BM2A_K03, BM2A_K06 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Jak Rozwiązać równania różniczkowe opisujące zjawiska fizyczne przy pomocy otwartego oprogramowani + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykorzystać narzędzia OpenSource do modelowania geometrycznego + - - - - + - - - - -
M_U002 Posłużyć oprogramowaniem z otwartymi źródłami do generowania siatek obliczeniowych + - - - - + - - - - -
M_U003 Zmodyfikować źródła programu lub posłużyć się językiem skryptowym by dodać potrzebną funkcjonalność + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dokonać podziału zadań i zrealizować złożony projekt w kilkuosobowym zespole projektowym - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. OpenSource toolchain for mathematical modeling.

  Selected tools for various parts of mathematical modeling process

 2. Selected OpenSource software CAE environments

  CAE environments like Salome

 3. Opensource toolchain for geometrical modeling.

  Selected tools for various parts of geometrical modeling process

Zajęcia seminaryjne:
 1. Report generation with LaTeX and Sage.

  Example reports generated by LaTeX, Sage and Octave.

 2. Installation of selected software packages.

  Latex and Sage, Salome, Code Aster, OpenFOAM, FreeCAD installation process

 3. Salome as CAD and CAE environment.

  Examples of use of the Salome environment

 4. Salome, Code Ater, OpenFoam integration.

  Salome as Integrated Environment for numerical simulations

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z laboratorium zmodyfikowana w trakcie rozmowy dotyczącej zrealizowanych projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana umiejętność pracy w środowisku Linux. Wymagane środowisko do uruchamiania maszyn wirtualnych w formacie vmware.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak