Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
CFD Basics with OpenFOAM
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-208-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe sposoby modelowania zjawisk przepływowych BM2A_W05, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie posłużyć się programem OpenFOAM by dokonać analizy zagadnienia przepływowego BM2A_U09, BM2A_U03, BM2A_U10, BM2A_U22 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student umie zbudować model, ocenić jego poprawność i dostroić do wyników pomiarów BM2A_U09, BM2A_U03, BM2A_U10 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie dokonać podziału zadań i zrealizować złożony projekt w kilkuosobowym zespole projektowym BM2A_K06, BM2A_K07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe sposoby modelowania zjawisk przepływowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie posłużyć się programem OpenFOAM by dokonać analizy zagadnienia przepływowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zbudować model, ocenić jego poprawność i dostroić do wyników pomiarów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie dokonać podziału zadań i zrealizować złożony projekt w kilkuosobowym zespole projektowym - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Navier-Stokes equations, boundary conditions. Different models of fluid. Tubulent and laminar flow. Turbulent models.
Finite Volume Method for solving partial differential equation. Algebraic system solvers. Discretization schemes.
OpenFOAM basics. Case database structure.
Preprocessing. Solving. Postprocessing. Serial and parallel running.
Task automation with Python and OpenFOAM.
OpenFOAM’s advanced topics.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Instalation of OpenFOAM, setting environment variables, running case.
Postprocessing with paraFoam basics.
Problem definition. Mesh generation, boundary conditions. Steady state simulations. Transient simulations. Run-time postprocessing.
Discretization schemes. Different postprocessing tools. Python automation and OpenFOAM.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is at most cases equal to laboratory mark but it can be modified by personal interview

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Kazimierski: Podstawy mechaniki płynów i metod komputerowej symulacji przepływów, Łódź 2004
J.H. Ferziger, M. Perić: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak