Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MES i MEB w technice
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-209-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych BM2A_W12, BM2A_W10, BM2A_W05, BM2A_W02, BM2A_W01, BM2A_W04, BM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 zna metody rozwiązywania problemów spotykanych w praktyce inżynierskiej BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W02, BM2A_W01, BM2A_W04, BM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować MES i MEB do rozwiązywania problemów spotykanych w praktyce inżynierskiej BM2A_U03, BM2A_U20, BM2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma potrzebę ciągłego doskonalenia się BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych + - + + - - - - - - -
M_W002 zna metody rozwiązywania problemów spotykanych w praktyce inżynierskiej + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować MES i MEB do rozwiązywania problemów spotykanych w praktyce inżynierskiej - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ma potrzebę ciągłego doskonalenia się - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie. Modele fizyczne i matematyczne układów rzeczywistych
 2. Definicja elementu skończonego i brzegowego. Funkcje kształtu
 3. Zależność pomiędzy stanem odkształceń a stanem przemieszczeń
 4. Klasyfikacje elementów skończonych i brzegowych. Układy lokalne i globalne. Transformacja z układu lokalnego do globalnego
 5. Drgania układów liniowych. Analiza stanów przejściowych i ustalonych w układach drgających
 6. Dynamiczne równania ruchu modelu dyskretnego we współrzędnych uogólnionych. Metody rozwiązywania dynamicznych równań ruchu
 7. Budowa macierzy sztywności. Budowa macierzy bezwładności. Budowa macierzy tłumienia elementów
 8. Agregacja macierzy. Rodzaje wymuszeń i odpowiedzi układu
 9. Implementacje metod: MES i MEB we współcześnie stosowanych profesjonalnych pakietach obliczeniowych
Ćwiczenia projektowe:
 1. Wprowadzenie do środowiska MATLAB
 2. Budowa macierzy sztywności, bezwładności, tlumienia elementów w lokalnym układzie współrzędnych. Transformacja z układu lokalnego do globalnego
 3. Agregacja macierzy. Określenie wymuszenia. Rozwiązywanie układu dynamicznych równań ruchu
 4. Modelowanie układu rzeczywistego z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania obliczeniowego
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Analiza statyczna i dynamiczna kratownicy
 2. Rozwiązywanie zagadnień płaskich przy pomocy MES
 3. Rozwiązywanie zagadnień płaskich przy pomocy MEB
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w wykładach 26 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 26 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny uzyskanej na egzaminie (40%), oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń projektowych (30%) i oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (30%), przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać ogolną wiedzę z matematyki oraz inżynierii mechanicznej, a także posiadać umiejętność obslugi komputera i znajomość środowiska CAD.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Gołaś A., Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, Wydawnictwo AGH, Krakow 1995
 2. Huebner K. H., Dewhirst D. L., Smith D. E., The finite element method for engineers, John Wiley & Sons, New York 2001
 3. Narasimha R. J., An introduction to the finite element method, McGraw-Hill, Boston 2006
 4. Singiresu R. S., The finite element metho in engineering, elsevier Butterworth-Heinemann, Burington 2005
 5. Zienkiewicz O., Metoda elementow skończonych, PWN, Warszawa 1972
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak