Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zintegrowane systemy zarzadzania informacją
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-210-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
dr inż. Suder-Dębska Katarzyna (suder@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją BM2A_W12, BM2A_W10, BM2A_W13, BM2A_W14, BM2A_W11, BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania BM2A_W05, BM2A_W17, BM2A_W14, BM2A_W02, BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania BM2A_U03, BM2A_U13, BM2A_U25 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i dzialać w sposób przedsiębiorczy a także dzialać indywidualnie oraz w grupie BM2A_K06, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i dzialać w sposób przedsiębiorczy a także dzialać indywidualnie oraz w grupie - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do teorii informacji. Idea zarządzania informacją
 2. Struktura systemu zarządzania informacją, koncepcje planowania i kontroli
 3. Klasyfikacja systemów zarządzania informacją
 4. Zintegrowany system zarządzania informacją – definicja. Klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania informacją
 5. Zarządzanie systemami bazodanowymi
 6. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym – planowanie i sterowanie produkcją, planowanie technologiczne, komputerowe wspomaganie projek
 7. Systemy informacji przestrzennej (GIS) – architektura i wybrane zastosowania
 8. Społeczeństwo informacyjne. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym
Ćwiczenia projektowe:
 1. Zarządzanie systemem bazodanowym
 2. Wprowadzenie do systemu CATIA
 3. Projekt struktury produktu
 4. Modelowanie CAD elementów maszyn
 5. Modelowanie CAD złożeń części maszyn
 6. Symulacje wyglądu produktu
 7. Symulacja pracy produktu
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 18 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 26 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (50% wartości oceny) i oceny z zaliczenia zajęć projektowych (50%), przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne oraz z rozmowy z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Minimum podstawowa wiedza z zakresu inżynierii mechanicznej. Umiejętność obsługi komputera. Znajomość programów z rodziny CAD.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Sawik T., Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwa AGH, Kraków 1998
 2. Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 3. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 4. Davis G. B., Olson M. H., Management information systems. Conceptual foundations, structure, and development, McGraw-Hill, New York 2000
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak