Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe przetwarzanie obrazów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-307-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze komputerowej analizy i przetwarzania obrazów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania obrazów cyfrowych BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów do cyfrowego przetwarzania sygnałów BM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna zasady przetwarzania cyfrowego obrazów BM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze komputerowej analizy i przetwarzania obrazów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania obrazów cyfrowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów do cyfrowego przetwarzania sygnałów - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna zasady przetwarzania cyfrowego obrazów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Metody pozyskiwania obrazów cyfrowych

  Struktura obrazów cyfrowych.Zasady tworzenia obrazu cyfrowego.Urządzenia do wprowadzania obrazu.

 2. Dyskretna struktura obrazów cyfrowych

  Podstawy dyskretyzacji obrazów: kwantyzacja, dyskretyzacja.Rozdzielczość przestrzenna obrazu. Rozdzielczość barwna obrazu.

 3. Przekształcenia geometryczne obrazu

  Przekształenia geometryczne: przesunięcia, obroty, odbicia, transformacje geometrii obrazu.

 4. Przekształcenia punktowe obrazu

  Przekształcenia arytmetyczne. Liniowe i nieliniowe przekształcenie obrazu. Normalizacja obrazu. Wyrównywanie histogramu. Binearyzacja obrazu z różnymi progami. Przekształcenia bazujące na przetwarzaniu pojedynczych punktów.

 5. Kontekstowa filtracja obrazu

  Operacje arytmetyczne. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie obrazów. Liniowa kombinacja i nakłądanie obrazów na siebie. Eksteremum z dwóch obrazów. Operacje logiczne: NOT,AND,OR,XOR,SUB.

 6. Transformacja Fouriera dla obrazów cyfrowych

  Transformacja Fouriera dla sygnałów jednowymiarowych i dla obrazów. Filtracja obrazów. Odpowiedź impulsowa filtru. Filtracja splotowa. Filtracja odwrotna.

 7. Przekształcenia morfologiczne obrazów

  Typow przekształcenia morfologiczne: erozja, dylatacja, otwarcie, zamknięcie, detekcja ekstermów, ścienianie. Wyznaczanie centroidów.Złożone przekształcenia morfologiczne.

 8. Analiza obrazu

  Techniki segmentacji i indeksacji obrazu. Pomiary parametrów obiektów na obrazach: liczebność, pole powierzchni, długości krawędzi, długości rzutów, średnice Fereta, momenty bezwładności. Współczynniki kształtu. Wykrywanie obiektów ruchomych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Pozyskiwania obrazów cyfrowych
 2. Dyskretna struktura obrazów cyfrowych
 3. Przekształcenia geometryczne obrazu
 4. Przekształcenia punktowe obrazów
 5. Przetwarzanie dwóch obrazów
 6. Kontekstowa filtracja obrazu
 7. Transformacja Fouriera dla obrazów cyfrowych
 8. Przekształcenia morfologiczne
 9. Analiza obrazów
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność studentów na zajęciach laboratoryjnych – 10 %
Zaliczenie laboratorium – 40 %
Kolokwium zaliczeniowe 50 %

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość i umiejętność posługiwania się środowiskiem inżynierskim MATLAB

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Malina W., Smiatacz M.: Metody cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów.
Wydawnictwo Exit. Warszawa 2004.
2. Oppenheim A.V, Schafer R.W. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Warszawa WNT 1982.
2. Szabatin J. Podstawy teorii sygnałów. Warszawa WKŁ 1990.
3. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów.
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. Kraków 1997
4. Wróbel Z.,Koprowski R.: Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie
Matlab.Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. Warszawa 2008.
5. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.Od teorii do zastosowań.
Warszawa WKŁ 2007.
6. Wykłady z Komputerowego Przetwarzania Obrazów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak