Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-310-II-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. BM2A_U08, BM2A_U24 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. BM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. BM2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. BM2A_K05, BM2A_K03, BM2A_K02 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zajęcia seminaryjne

Ogólne omówienie tematyki prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim.
Przedstawienie i omówienie sposobów przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej.
Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków.
Dyskusja na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.
Omówienie sposobu prezentacji osiągnięć pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji (60%) + ocena z duskusji (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red), Poradnik pisania pracy dyplomowej, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
    Warszawa, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf

Zalecana literatura podawana jest indiwidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak