Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria oczyszczania wody
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-107-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna obowiązujące w Polsce akty prawne w zakresie korzystania z wody. BM2A_W17, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna charakterystykę fizyko-chemiczną i biologiczną zanieczyszczeń wód. BM2A_W17, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna zabiegi i procesy technologiczne w układach odnowy wody. BM2A_W17, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna systemy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz systemy oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. BM2A_W17, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować rozwiązanie ciągu technologicznego uzdatniania wody, przygotowania wody technologicznej, oczyszczania ścieków. BM2A_U12, BM2A_U13, BM2A_U21, BM2A_U09, BM2A_U11, BM2A_U14 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi zaprojektować lub dobrać wybrane urządzenie ciągu technologicznego oczyszczania wody. BM2A_U13, BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U17, BM2A_U16, BM2A_U19, BM2A_U11, BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi wykonać symulację numeryczną pracy wybranych urządzeń ciątu technologicznego oczyszczania wody. BM2A_U13, BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U17, BM2A_U16, BM2A_U19, BM2A_U11, BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U004 Potrafi oznaczyć podstawowe parametry wody - mętność, pH, stężenie. BM2A_U20, BM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U005 Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić pomiar klarowania oraz zagęszczania zawiesiny. BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U17 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Potrafi ocenić zasadność oraz zakres stosowania procesów koagulacji, flokulacji poprzez wykonanie próby koagulacyjnej, testu sedymentacyjnego. BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U007 Potrafi ocenić właściwości sedymentacyjne zawiesiny poprzez wykonanie pomiarów statycznych oraz przepływowych w urządzeniach sedymentacyjnych. BM2A_U20, BM2A_U05, BM2A_U17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie nowych technologii oraz urządzeń stosowanych w układach odnowy wody BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna obowiązujące w Polsce akty prawne w zakresie korzystania z wody. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna charakterystykę fizyko-chemiczną i biologiczną zanieczyszczeń wód. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zabiegi i procesy technologiczne w układach odnowy wody. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna systemy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz systemy oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować rozwiązanie ciągu technologicznego uzdatniania wody, przygotowania wody technologicznej, oczyszczania ścieków. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować lub dobrać wybrane urządzenie ciągu technologicznego oczyszczania wody. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać symulację numeryczną pracy wybranych urządzeń ciątu technologicznego oczyszczania wody. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi oznaczyć podstawowe parametry wody - mętność, pH, stężenie. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić pomiar klarowania oraz zagęszczania zawiesiny. - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi ocenić zasadność oraz zakres stosowania procesów koagulacji, flokulacji poprzez wykonanie próby koagulacyjnej, testu sedymentacyjnego. - - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi ocenić właściwości sedymentacyjne zawiesiny poprzez wykonanie pomiarów statycznych oraz przepływowych w urządzeniach sedymentacyjnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie nowych technologii oraz urządzeń stosowanych w układach odnowy wody + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Prawo Polskie i Unii Europejskiej w zakresie korzystania z wody. Koszty korzystania ze środowiska w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków.
Charakterystyka fizyko-chemiczna i biologiczna zanieczyszczeń wód.
Zabiegi i procesy technologiczne w układach odnowy wody. Systemy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych.
Systemy uzdatniania wody w zakładach ZUW Raba, ZUW Rudawa oraz ZUW Dłubnia.
Systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Oczyszczalnie ścieków Kraków-Kujawy oraz Kraków-Płaszów.
Systemy oczyszczania ścieków przemysłowych – obiegi wodne w układach hutniczych, górniczych, oraz małych przedsiębiorstwach.
Średnie, małe oraz przydomowe układy oczyszczania ścieków. Procesy koagulacja i flokulacja oraz urządzenia do mieszania wody.
Proces sedymentacji oraz urządzenia sedymentacyjne w układach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Filtracja w systemach odnowy wody.

Ćwiczenia projektowe:

Projekt wybranych urządzeń ciągu technologicznego uzdatniania wody. Wykonanie projektu, wykonanie modelu CAD projektowanego urządzenia, wykonanie symulacji pracy projektowanego urządzenia (np. projekt komory mieszania, oraz symulacja numeryczna pracy mieszadła).
Projekt układu oczyszczania ścieków z zastosowaniem BioWin. Modelowanie pracy KOC. Symulacja pracy układu oczyszczania z zastosowaniem KOC, modelowanie zmiennych warunków pracy, stanów awaryjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie parametrów wody/zawiesiny – pomiar mętności wody – NTU ( wzorce mętności), pomiar PH, pomiar stężenia zawiesiny.
Uzdatnianie wody – badania laboratoryjne procesów koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji w układzie przepływowym.
Pomiary efektywności oczyszczana i stopnia zagęszczenia zawiesin przemysłowych na stanowisku do jednoczesnego klarowania i zagęszczania.
Badania statyczne procesu sedymentacji zawiesiny – badanie sedymentacji statycznej w układzie cylindra pionowego i pochylonego.
Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne – ciągi technologiczne uzdatniania wód powierzchniowych oraz oczyszczania ścieków w zakładach MPWiK Kraków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 13 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w zajęciach terenowych 6 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z egzaminu, kolokwium zaliczeniowego oraz projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Heindrich Z.: Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń. Arkady.Warszawa, 1980.
Kowal A.L., Świderska-Braż M.: Oczyszczanie wód. PWN. Warszawa-Wrocław, 2005.
Kowal L., Maćkiewicz J., Świderska-Braż M.: Podstawy projektowe systemów oczyszczania wód. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Warszawa, 1996.
Mogens Henze-Paul Harremoës. Jes la Cour Jansen-Eric Arvin: Oczyszczanie ścieków-procesy biologiczne i chemiczne. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2000.
Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa, 2007
Magrel L.: Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Urządzenia, procesy, metody. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000r,
Nawrocki J., Biłozor S.: Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2000r.
Rautenbach R.: Procesy membranowe, WNT, Warszawa 1993
Down D.R., Lehr H. J.(edited) Environmental Instrumentation and Analysis Handbook, Wiley- Interscience, Hoboken, New Jersey 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak