Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcja urządzeń odpylających
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-109-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień doboru, projektowania i eksploatacji urządzeń odpylających BM2A_W14, BM2A_W17 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu doboru, budowy i konstrukcji podstawowych urządzeń odpylających BM2A_W14, BM2A_W17, BM2A_W09 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru, projektowania, konstruowania i eksploatacji elektrostatycznych urządzeń odpylających BM2A_W16, BM2A_W14, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność doboru i zaprojektowania systemu odpylającego dowolne urządzenie technologiczne BM2A_U19, BM2A_U16 Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji
M_U002 Posiada umiejętności dotyczącą doboru i konstrukcji podstawowych urządzeń odpylających BM2A_U13, BM2A_U14 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie doboru, sterowania i eksploatacji elektrostatycznych urządzeń odpylających BM2A_U11, BM2A_U14, BM2A_U24 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest przygotowany do projektowania urządzeń odpylających w podstawowych procesach technologicznych BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student przygotowany jest do sterowania i eksploatowania elektrostatycznych urządzeń odpylających pracujących w różnych procesach technologicznych BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień doboru, projektowania i eksploatacji urządzeń odpylających + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu doboru, budowy i konstrukcji podstawowych urządzeń odpylających + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu doboru, projektowania, konstruowania i eksploatacji elektrostatycznych urządzeń odpylających + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność doboru i zaprojektowania systemu odpylającego dowolne urządzenie technologiczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności dotyczącą doboru i konstrukcji podstawowych urządzeń odpylających - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie doboru, sterowania i eksploatacji elektrostatycznych urządzeń odpylających - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest przygotowany do projektowania urządzeń odpylających w podstawowych procesach technologicznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student przygotowany jest do sterowania i eksploatowania elektrostatycznych urządzeń odpylających pracujących w różnych procesach technologicznych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

1. Podstawowe pojęcia i prawa stosowane w technice odpylania. Wymogi stawiane urządzeniom odpylającym. Klasyfikacja urządzeń odpylających.
2. Kryteria stosowalności i doboru urządzeń odpylających.
Konstrukcja i działanie mechanicznych suchych odpylaczy (komory osadcze, cyklony, baterie cyklonów). Zastosowanie i eksploatacja tych odpylaczy.
3. Konstrukcja i działanie mechanicznych mokrych odpylaczy (skrubery, płuczki i dysze Venturi). Zastosowanie i warunki eksploatacji tych odpylaczy.
4. Konstrukcja i działanie filtrów tkaninowych. Dobór materiału filtracyjnego i sposoby jego regeneracji. Parametry materiału filtracyjnego. Zastosowanie i warunki eksploatacji filtrów tkaninowych.
5. Podstawowe pojęcia i zasada elektrofiltracji gazów. Klasyfikacja elektrofiltrów.
Podstawowe prawa w zakresie elektrofiltracji gazów.
6. Zasada działania elektrofiltru. Wpływ parametrów aerozolu na proces ich elektrofiltracji.
Skuteczność elektrofiltru.
7. Dobór parametrów elektrycznych elektrofiltru.
Konstrukcja i warunki eksploatacji elektrofiltru.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Temat projektu

  Projekt wybranych elementów elektrofiltru w oparciu o badania laboratoryjne

 2. Treść laboratoriów

  1. Badania własności fizykochemicznych pyłu (ziarnistość, rezystywność, gęstość), pomiar parametrów odpylanych aerozolu,
  2. Pomiar parametrów elektrycznych elektrofiltru (charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki gęstości prądu na powierzchni elektrod zbiorczych),
  3. Badania wpływu geometrii elektrod ulotowych na ich parametry elektryczne
  4. Zasilanie i sterowanie pracą elektrofiltru,
  5. Badanie laboratoryjnego elektrofiltru (pomiary skuteczności działania elektrofiltru),
  6. Pomiar regeneracji elektrod ulotowych i zbiorczych elektrofiltru, pomiar rozkładu prędkości gazów w elektrofiltrze.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 30% średnia ocena z laboratorium + 30% ocena z projektów + 40% ocena z kolokwium z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw elektrotechniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bohm J. ElecrostaticPrecipitators,. Elsevier Scientific Publishing Company , Amsterdam Oxford – New York 1982
Parker K.R. red. Applied Electrostatic Precipitation, Blackie Academic Profesional London,Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras 1997
White H. J.: Industrial Electrostatic Precipitation. Addison-Wesley,Reading MA, 1963.
Lutyński J.: Elektrostatyczne odpylanie gazów. WNT Warszawa 1965

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność. Kolokwium z wykładów obowiązkowe.