Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki recyklingu
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-110-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
dr inż. Tomach Paweł (tomach@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 posiada wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych BM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W004 posiada wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W005 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W006 potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W007 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych BM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 posiada umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych BM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 ma przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzj BM2A_U26 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_K002 est przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; upowszechnianiem wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji BM2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W005 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych + - - - - - - - - - -
M_W006 potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W007 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych - - - + - - - - - - -
M_U003 ma przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzj - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych + - - - - - - - - - -
M_K002 est przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; upowszechnianiem wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Problematyka recyklingu odpadów przemysłowych i poużytkowych wyrobów.
2. Bilanse materiałów pochodzących z: motoryzacyjnych wytworów i materiałów eksploatacyjnych, AGD, sprzętu elektronicznego i komputerowego, opakowań i materiałów budowlanych.
3. Maszyny przeróbcze – rozdrabniające, stosowane w przygotowaniu do recyklingu materiałów stałych.
4. Maszyny przeróbcze – klasyfikatory ziarnowe, stosowane w przygotowaniu do recyklingu materiałów stałych.
5. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – zagadnienia ogólne.
6. Recykling materiałów metalowych pochodzenia motoryzacyjnego.
7. Recykling opon i materiałów gumowych.
8. Recykling polimerowych materiałów motoryzacyjnych.
9. Recykling materiałów wielko i małogabarytowego sprzętu gospodarstwa domowego.
10. Recykling poużytkowego sprzętu elektronicznego i komputerowego.
11. Recykling poużytkowych wytworów i odpadów przemysłowych z tworzyw polimerowych
12. Recykling przemysłowych odpadów ceramiki ogniotrwałej, izolacyjnej
13. Recykling wielkogabarytowych budowlanych elementów żelbetowych
14. Recykling materiałów wytworów poużytkowych i odpadów przemysłowych ze szkła budowlanego i opakowaniowego.
15. Projektowanie linii technologicznych recyklingu wybranych technologii.

Ćwiczenia projektowe:

P01.Projekt węzła przeróbki mechanicznej wyeksploatowanych pojazdów.
P02.Projekt węzła przygotowania do recyklingu odpadów ceramicznych.
P03.Projekt węzła do wstępnego rozdrabniania opon dla potrzeb utylizacji.
P04.Projekt węzła do finalnego rozdrabniania opon dla potrzeb utylizacji..
P05.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych wyrobów polimerowych.
P06.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych folii.
P07.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych telefonów komórkowych.
P08.Projekt węzła przygotowania do zagospodarowania poużytkowych wyrobów szkła gospodarczego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,90 (zaliczone dwa projekty)+ 0,10 (obecność na wykładach)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Lund H.F (Editor): The McGraw-Hill Recycling Handbook, The McGraw-Hill New York 1993
2.Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik – materiały firmowe Alpine Hoskava Augsburg 1998
3.Merkisz J., Kozak M., Lijewski P.: Recykling elementów i materiałów pochodzących z pojazdów wycofanych eksploatacji – Problemy Recyklingu, Wyd. SGGW Warszawa 2003
4.Merkisz-Guranowska A.: Recykling samochodów w Polsce, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007
5.Osiński J., Żach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, WKŁ Warszawa 2009
6.Chorowski M., Poliński J.: Technologie kriogeniczne w recyklingu.
7.Holka H., Jarzyna T.: Technika recyklingu opon. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2005, nr nr 2s, s 31-34.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak