Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport materiałów niebezpiecznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-111-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_W002 Wiedza w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_U002 Umiejętności w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. BM2A_W14, BM2A_W15, BM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie rozwiazywania wybranych problemów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Transport kolejowy ładunków niebezpiecznych.
 2. Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych i wybrane problemy ich transportu.
 3. Techniczne i prawne aspekty transportu ładunków niebezpiecznych.
 4. Transport drogowy ładunków niebezpiecznych.
 5. Transport lotniczy ładunków niebezpiecznych.
 6. Transport morski ładunków niebezpiecznych.
 7. Ryzyko zdarzenia niebezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych.
Ćwiczenia projektowe:
 1. Projekt procesu transportu towarów niebezpiecznych.
 2. Wymagania w zakresie magazynowania materiałów niebezpiecznych.
 3. Projekt systemu nadzorowania procesu transportu towarów niebezpiecznych.
 4. Szacowanie ryzyka zdarzenia niebezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń projektowych i sprawdzianu z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii systemów ekologicznych i ekoenergetyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szpytko J., Harrison D.K.: Safety in hazard goods transportation. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, nr 2, v.35, s. 45-59, PAN KBM, Wyd. ITE, Radom, 2000 (ISSN 0137-5474).
2. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
3. Ustawy i dokumenty prawa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
4. Umowa Europejska ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu z wykładów. Studenci posiadający co najmniej 75% frekwencję są zwolnieni ze sprawdzianu.