Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-112-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności rozwoju zrównoważonego Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o funkcjach i komponentach środowiska, procesach ekologizacji działalności gospodarczej oraz środowiskowych uwarunkowaniach działalności gospodarczej a także internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie celów i zasad polityki środowiskowej państwa zharmonizowanych z polityką ochrony środowiska w Unii Europejskiej Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat instrumentów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska, systemów zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych oraz marketingu środowiskowego Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi opisać zachodzące procesy ekologizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego a także przekazać tę wiedzę opinii społecznej; zna możliwości pokonania środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U006 potrafi opisać uwarunkowania świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz określić jej poziom, objaśnić, zdefiniować i opisać funkcje i komponenty środowiska, a także cele i zasady polityki środowiskowej państwa; potrafi uzasadnić ich ważność i priorytety Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności rozwoju zrównoważonego + - - + - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o funkcjach i komponentach środowiska, procesach ekologizacji działalności gospodarczej oraz środowiskowych uwarunkowaniach działalności gospodarczej a także internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych + - - + - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie celów i zasad polityki środowiskowej państwa zharmonizowanych z polityką ochrony środowiska w Unii Europejskiej + - - + - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat instrumentów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska, systemów zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych oraz marketingu środowiskowego + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi opisać zachodzące procesy ekologizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego a także przekazać tę wiedzę opinii społecznej; zna możliwości pokonania środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej - - - + - - - - - - -
M_U006 potrafi opisać uwarunkowania świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz określić jej poziom, objaśnić, zdefiniować i opisać funkcje i komponenty środowiska, a także cele i zasady polityki środowiskowej państwa; potrafi uzasadnić ich ważność i priorytety - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w Polsce i na świecie
 2. Ekologizacja działalności gospodarczej.
 3. Koncepcja i zasady rozwoju zrównoważonego
 4. Internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych
 5. Instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska
 6. Audyty efektywności przemysłu i ochrony środowiska
 7. Zintegrowane zarządzanie środowiskowe
Ćwiczenia projektowe:
 1. Środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej
 2. Cele i zasady polityki środowiskowej państwa
 3. Instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska
 4. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych jako metoda realizacji rozwoju zrównoważonego
 5. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 6. Rola i funkcje znaków ekologicznych
 7. Projekt: indywidualny scenariusz restrukturyzacji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i projektu. Dozwolona jedna nieusprawiedliwiona za wyjątkiem daty kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii oraz ogólna z przyrody i biologii na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, (red.) A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, (red.) D. Kiełczewski,
Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej Białymstoku, Białystok 2009.
3. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. PREISNER L., Analysis of the financial outlays structure for environmental protection in Poland / // Polish Journal of Environmental Studies ; 2008 vol. 17 no. 3A s. 484–487.
2. PINDÓR T., PREISNER L., Analysis of the EcoFound Foundation support for industrial sectors restructuring, Polish Journal of Environmental Studies ; I 2009 vol. 18 no. 3A s. 319–322.

Informacje dodatkowe:

Brak