Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne materiały inżynierskie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-205-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Rakowski Wiesław (rakowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Moskalewicz Tomasz (tmoskale@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dubiel Beata (bdubiel@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Kot Marcin (kotmarc@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zimowski Sławomir (zimowski@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Szydło Zbigniew (zbszydlo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna nowoczesne materiały konstrukcyjne takie jak stopy specjalne, nadstopy, materiały z pamięcią kształtu oraz ich właściwości i techniki ich wytwarzania. Zna nowoczesne materiały ceramiczne, polimerowe i kompozytowe. BM2A_W08, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna relacje między mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi w nanomateriałach, materiałach gradientowych, materiałach inteligentnych oraz materiałach do zastosowań w wysokich temparaturach. BM2A_W08, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna nowoczesne technologie inżynierii powierzchni wytwarzania warstw wierzchnich i powłok o złożonej architekturze i mikrostrukturze. Zna materiały metalowe, ceramiczne i węglowe stosowane na cienkie powłoki oraz ich zastosowania. BM2A_W08, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna zasady komputerowego wspomagania doboru materiałów CAMS (Computer Aided Materials Selection) i podstawy projektowania materiałowego ze wspomaganiem komputerowym (CAMD – Computer Aided Materials Design). BM2A_W08, BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umie zaproponować nowoczesny materiał do konkretnego zastosowania oraz w miejscach gdzie powszechnie stosowane materiały nie mogą spełniać stawianych przed nimi wymagań. BM2A_U12, BM2A_U14, BM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie zaproponować nowoczesnie techniki wytwarzania materiałów oraz formowania warstw wierzchnich i powłok. Umie dobrać odpowiednią powłokę do konkretnego zastosowania. BM2A_U12, BM2A_U14, BM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie zaproponować odpowiednią zaawansowaną technikę badania właściwości materiałów inżynierskich w celu analizy ich mikrostruktury i właściwości mechanicznych w skali makro i nano. BM2A_U10, BM2A_U14, BM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nowoczesnych materiałów i ich zastosowań w sposób powszechnie zrozumiały. Rozumie społeczne i środowiskowe problemy związane wytwarzaniem i stosowaniem nowoczesnych materiałów na elementy konstrukcyjne obiektów technicznych oraz koniecznością ich recyklingu. BM2A_K08, BM2A_K07, BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna nowoczesne materiały konstrukcyjne takie jak stopy specjalne, nadstopy, materiały z pamięcią kształtu oraz ich właściwości i techniki ich wytwarzania. Zna nowoczesne materiały ceramiczne, polimerowe i kompozytowe. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje między mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi w nanomateriałach, materiałach gradientowych, materiałach inteligentnych oraz materiałach do zastosowań w wysokich temparaturach. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna nowoczesne technologie inżynierii powierzchni wytwarzania warstw wierzchnich i powłok o złożonej architekturze i mikrostrukturze. Zna materiały metalowe, ceramiczne i węglowe stosowane na cienkie powłoki oraz ich zastosowania. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady komputerowego wspomagania doboru materiałów CAMS (Computer Aided Materials Selection) i podstawy projektowania materiałowego ze wspomaganiem komputerowym (CAMD – Computer Aided Materials Design). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaproponować nowoczesny materiał do konkretnego zastosowania oraz w miejscach gdzie powszechnie stosowane materiały nie mogą spełniać stawianych przed nimi wymagań. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zaproponować nowoczesnie techniki wytwarzania materiałów oraz formowania warstw wierzchnich i powłok. Umie dobrać odpowiednią powłokę do konkretnego zastosowania. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaproponować odpowiednią zaawansowaną technikę badania właściwości materiałów inżynierskich w celu analizy ich mikrostruktury i właściwości mechanicznych w skali makro i nano. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nowoczesnych materiałów i ich zastosowań w sposób powszechnie zrozumiały. Rozumie społeczne i środowiskowe problemy związane wytwarzaniem i stosowaniem nowoczesnych materiałów na elementy konstrukcyjne obiektów technicznych oraz koniecznością ich recyklingu. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe metody kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich. Układy równowagi fazowej. Umocnienie. Przemiany fazowe. Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów.
Nowoczesne stopy metali. Metalurgia proszków. Nadstopy.
Ceramika specjalna, szkła i kompozyty ceramiczne.
Zjawiska strukturalne w wielofunkcyjnych materiałach do zastosowań wysoko-temperaturowych.
Nanomateriały i podstawy nanotechnologii. Nanostrukturalne powłoki wielowarstwowe – mechanika pękania.
Funkcjonalne materiały gradientowe (FGMs). Pola naprężeń i odkształceń w styku hertzowskim.
Złożone materiały ślizgowe i cierne. Materiały węzłów tribologicznych pracujące w podwyższonej temperaturze. Nowoczesne włókna w kompozytach polimerowych, metalowych i ceramicznych.
Materiały inteligentne: właściwości i zastosowania.
Ciecze magnetoreologiczne i elektroreologiczne. Biomateriały,
Komputerowe wspomaganie doboru materiałów CAMS (Computer Aided Materials Selection).
Podstawy projektowania materiałowego ze wspomaganiem komputerowym (CAMD – Computer Aided Materials Design).
Zaawansowane techniki badania właściwości materiałów inżynierskich.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Metody badań tworzyw konstrukcyjnych. Badanie właściwości tribologicznych materiałów ślizgowych i tarciowych.
Badanie adhezji materiałów powłokowych.
Deformacje i pękanie układów powłoka/podłoże.
Badanie wytrzymałości kompozytów polimerowych.
Badanie właściwości triboelektrycznych ślizgowych kompozytów sensorowych.
Badanie właściwości tribologicznych materiałów w podwyższonej temperaturze.
Badanie szczelności uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną.
Niekonwencjonalne techniki łączenia materiałów.
Identyfikacja struktury materiałów o specjalnych właściwościach.
Charakterystyka właściwości mechanicznych materiałów wytwarzanych techniką metalurgii proszków.
Właściwości mechaniczne metalowych stopów specjalnych.
Wytrzymałość mechaniczne i termiczne materiałów ceramicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 26 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia z ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z przedmiotu podstawy nauki o materiałach w ramach I stopnia kształcenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobrzański A.L., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
2. Ashby M., Jones D.: Materiały inżynierskie. Tom I i II. WNT, W-wa 1995.
3. Kucharczyk W.: Nowoczesne materiały konstrukcyjne. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2008
4. Kaczorowski M., Krzyńska A.: Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
5. Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną. WNT, Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak