Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria niezawodności
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-206-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr inż. Heinrich Małgorzata (heinrich@agh.edu.pl)
dr inż. Jasica Grażyna (jasica@agh.edu.pl)
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. BM2A_W16, BM2A_W15 Kolokwium
M_W002 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. BM2A_W03, BM2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w zarządzaniu jakością. BM2A_U05, BM2A_U07, BM2A_U02 Kolokwium
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. BM2A_U21, BM2A_U25, BM2A_U23 Kolokwium
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. BM2A_U20, BM2A_U17, BM2A_U10, BM2A_U14 Kolokwium
M_U004 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. BM2A_U12, BM2A_U13, BM2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze eksploatacji maszyn. BM2A_K07, BM2A_K02, BM2A_K01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w zarządzaniu jakością. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Inżynieria niezawodności – wykłady

1. Niezawodność eksploatacyjna złożonych systemów technicznych.
2. Struktury funkcjonalne i niezawodnościowe obiektów technicznych
3. Układy sieciowe i ich niezawodność.
4. Zastosowanie faktoryzacji do oceny niezawodności.
5. Procesy prowadzące do uszkodzeń i awarii.
6. Klasyfikacja i przyczyny powstawania uszkodzeń.
7. Kształtowanie niezawodności obiektów i systemów technicznych.
8. Modele matematyczne dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa uszkodzeń.
9. Procesy stochastyczne w niezawodności.
10. Proces Poissona oraz urodzeń i śmierci.
11. Procesy Markowa.
12. Modelowanie systemowe układów o strukturach nadmiarowych.
13. Dobór poziomu nadmiarowości w aspekcie wymaganej niezawodności.
14. Modele symulacyjne oceny niezawodności.
15. Zapewnienie jakości eksploatacyjnej obiektów technicznych.

Ćwiczenia audytoryjne:
Inżynieria niezawodności – ćwiczenia

1, 2. Analiza niezawodności metodą modułów przejść.
3. Model symulacyjny wyznaczania niezawodności układów o strukturze progowej typu KzN.
4. Optymalizacja niezawodności układów nadmiarowych.
5. Ocena efektywności rezerwowania.
6, 7. Model oceny niezawodności układu o złożonej strukturze niezawodnościowej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.
8. Algorytm faktoryzacji.
9. Statystyczna kontroli jakości procesu produkcyjnego – przykład praktyczny.
10. Kształtowanie i ocena niezawodności obiektu technicznego w fazie projektowania.
11. Ocena jakości i niezawodności procesu produkcyjnego w ujęciu statystycznym.
12. Analiza przyczynowo-skutkowa – diagram Ishikawy – w ocenie niezawodności produktów.
13. Przykład zastosowania sieci neuronowych do oceny niezawodności.
14. Niezawodność w kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń.
15. Zaliczenie ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie pisemne i ustna rozmowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przygotowanie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz z eksploatacji maszyn ze szczególnym uwzględnieniem aspektów niezawodnościowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szybka J.: Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą. Rozprawy, Monografie, z. 34, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1995.
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
4. Migdalski J. (red.): Poradnik niezawodności. Tom 1, 2. Wydawnictwo ZETOM, Warszawa 1992.
5. Ushakov I.: Reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
6. PN-EN ISO 9001: 2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zalecana obecność na wykładach i obowiązkowa na ćwiczeniach.