Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy neutralizacji zanieczyszczeń gazowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-209-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systematyki i właściwości podstawowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery BM2A_W14, BM2A_W17 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązującego systemu prawnego w zakresie emisji niebezpiecznych gazów. BM2A_W14, BM2A_W17 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada specjalistyczna wiedzę w zakresie nowoczensych technologii usuwania tlenków siarki i tlenków azotu ze spalin BM2A_W14, BM2A_W17 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie technologii katalitycznych, współspalania i problemów emisji freonów dioksyn i CO2 BM2A_W14, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonac obliczenia inżynierskie w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. BM2A_U01, BM2A_U14, BM2A_U05, BM2A_U09, BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi wykonać bilans emitowanych zanieczyszczeń gazowych z zakładu. BM2A_U01, BM2A_U14, BM2A_U05, BM2A_U09, BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Zna i potrafi wykorzystać aktualny stan prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. BM2A_U01, BM2A_U14, BM2A_U05, BM2A_U09, BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U004 Zna i potrafi wykorzystać wybrane technologie usuwania tlenków siarki i azotu ze spalin BM2A_U01, BM2A_U14, BM2A_U05, BM2A_U09, BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U005 Zna i umie wykorzystać technologie katalityczne, współspalanie i inne nowoczesne techologie usuwania szkodliwych gazów ze spalin. BM2A_U01, BM2A_U14, BM2A_U05, BM2A_U09, BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków redukcji i unieszkodliwiania gazowych zanieczyszczeń powietrza. BM2A_K02, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii służących zapobieganiu lub ograniczaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery. BM2A_K02, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systematyki i właściwości podstawowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązującego systemu prawnego w zakresie emisji niebezpiecznych gazów. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada specjalistyczna wiedzę w zakresie nowoczensych technologii usuwania tlenków siarki i tlenków azotu ze spalin + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie technologii katalitycznych, współspalania i problemów emisji freonów dioksyn i CO2 + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonac obliczenia inżynierskie w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać bilans emitowanych zanieczyszczeń gazowych z zakładu. + - - + - - - - - - -
M_U003 Zna i potrafi wykorzystać aktualny stan prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. + - - + - - - - - - -
M_U004 Zna i potrafi wykorzystać wybrane technologie usuwania tlenków siarki i azotu ze spalin + - - + - - - - - - -
M_U005 Zna i umie wykorzystać technologie katalityczne, współspalanie i inne nowoczesne techologie usuwania szkodliwych gazów ze spalin. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków redukcji i unieszkodliwiania gazowych zanieczyszczeń powietrza. + - - + - - - - - - -
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii służących zapobieganiu lub ograniczaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Atmosfera – stan naturalny i podstawowe zanieczyszczenia. Przegląd i charakterystyka..
 2. Źródła i charakterystyka zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych.
 3. Stan prawny w zakresie emisji szkodliwych i niebezpiecznych gazów do atmosfery.
 4. Usuwanie tlenków siarki. Metody wapniowe odpadowe, bezodpadowe i regeneracyjne.
 5. Metody adsorbcyjne i wybrane inne techniki desulfuryzacji.
 6. Usuwanie tlenków azotu.
 7. Metody termiczne.
 8. Metody katalityczne.
 9. Inne metody unieszkodliwiania przemysłowych gazów odlotowych.
 10. Zagadnienia emisji CO2.
 11. Problemy emisji freonów i dioksyn.
Ćwiczenia projektowe:

Obliczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.
Bilans emitowanych zanieczyszczeń gazowych z zakładu.
Aktualny stan prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Charakterystyka i obliczenia metody mokrej wapniowej.
Charakterystyka i obliczenia metod suchych wapniowych.
Problematyka zanieczyszczeń przy spalaniu odpadów.
Obliczenia procesu współspalania.
Zagadnienia doboru katalizatorów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach oraz oceny z kolokwium i indywidualnego referatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT – Warszawa, 1994.
Konieczyński J.: Oczyszczanie gazów odlotowych. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, 1993.
Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe. Politechnika Wrocławska 1988.
Kuropka J.: Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze. Politechnika Wrocławska,1989.
Kuropka J.: Urządzenia i technologie. Politechnika Wrocławska, 1991.
Kucowski J.; Landyn D.; Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT, W-wa, 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak